İşte 64. hükümetin 2016 eylem planı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu 64'üncü Hükümet'in Eylem Planı'nı açıkladı.

"CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ TANIYACAK MEVZUAT DÜZENLEMESİ YAPILACAK"

Davutoğlu, "Geleneksel irfan merkezleri ile cemevlerine hukuki statü tanıyacak ve bu mekânların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları olmak üzere, Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne hız vererek, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma başlatılacaktır" dedi.

"SİYASİ ETİK KANUNU ÇIKARILACAKTIR"

Hükümetin 2016 Eylem Planı kapsamında ilk 3 ay içinde gerçekleştirilecek reformları açıklayan Davutoğlu, bu reformların Kamu Yönetimi, Şeffaflık, Temel Hak ve Hürriyetler, Sosyal Politikalar ve Çalışma Hayatı, Ekonomi, Finans ve Ticaret başlıkları altında toplandığını ifade etti. Kamu yönetimine yönelik reformlar şöyle: "Reformların etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi ve koordinasyonun sağlanabilmesi için bir Başbakan Yardımcısı başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu oluşturulacaktır. Bakanlar Kurulu Kararıyla 2006 yılında yürürlüğe konulan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiş olan ve Başbakanlık Genelgesi ile de ayrıca duyurusu ve uygulama detayları düzenlenen her türlü mevzuat düzenleme önerilerinde Düzenleyici Etki Analizi (DEA) yapılması uygulamasının etkili bir şekilde uygulanması için eğitim çalışmaları yapılacak ve düzenli bir takip sistemi oluşturulacaktır. Uluslararası iyi uygulama örnekleri dikkate alınarak açıklık, saydamlık, hesap verilebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine dayalı bir Siyasi Etik Kanunu çıkarılacaktır"

"SEÇİM KAMPANYALARININ FİNANSMANININ ŞEFFAFLAŞTIRILMASINA YÖNELİK YASAL DÜZENLEME YAPILACAK"

Siyasi Etik Kanunu'nun çıkarılacağı ifade edilen eylem planında konuya ilişkin reformlar şöyle sıralandı: "Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaflaştırılmasına yönelik yasal düzenleme yapılacaktır. Milletvekili ve belediye başkan adaylarına yapılacak nakdi yardımların, kendi adlarına açılmış seçim hesaplarına yatırılmasını sağlayacak düzenleme yapılacak, adaylara ve siyasi partilere yapılacak aynî ve nakdî yardımlara ilişkin düzenlemeler getirilecektir. Siyasi partilere yapılan bağış miktarının elektronik ortamda ilan edilmesi, seçim hesapları ile yapılan harcamaların denetiminin yapılması ve sonuçlarının elektronik ortamda ilan edilmesi sağlanacaktır. İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışının belli bir oranının kamu payı olarak tahsil edilmesini sağlayacak mevzuat çalışması yapılacaktır"

"HER TÜRLÜ AYRIMCILIK ZEMİNİNİN ORTADAN KALDIRILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA BAŞLATILACAK"

Geleneksel irfan merkezleri ile cemevlerine hukuki statü tanınacağını belirten Davutoğlu, "Geleneksel irfan merkezleri ile cemevlerine hukuki statü tanıyacak ve bu mekânların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları olmak üzere, Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne hız vererek, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma başlatılacaktır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin güvence altına alınması sağlanacaktır. Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz uygulamaları göz önüne alınmak suretiyle, kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve korunması amacıyla yasal düzenleme yapılacaktır" dedi.

"DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ İLE BAĞDAŞMAYAN MEVZUAT YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR"

Darbe dönemlerinden kalan mevzuat gözden geçirilerek antidemokratik hükümlerin kaldırılacağını ifade eden Davutoğlu, "Çok partili siyasi hayata geçilmesinden bu yana, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 tarihlerinde yapılan darbelerle demokratik hayat askıya alınmış ve olağanüstü dönemler yaşanmıştır. Bu dönemlerde çok sayıda kanun ve bu kanunlara dayalı olarak ikincil düzenlemeler yapılmıştır. Bunların bazıları zaman içinde yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, halen önemli bir kısmı da yürürlükte bulunmaktadır. Bu dönemlerde çıkarılan kanunlar ve bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan ikincil düzenlemeler gözden geçirilerek, bunlardan demokratik hukuk devleti ile bağdaşmayan mevzuat yürürlükten kaldırılacaktır" açıklamasında bulundu.

"AB MÜKTESEBATI VE UYGULAMALARI DİKKATE ALINACAK"

Çalışma hayatına güvenceli esneklik sağlayacak düzenlemelerin yapılacağını belirten Davutoğlu, "İşgücü piyasalarına esneklik sağlayan çalışma biçimleri iş ve sosyal güvenlik mevzuatına eklenecektir. Söz konusu mevzuat düzenlemelerinde AB Müktesebatı ve uygulamaları dikkate alınacaktır. Öncelikle mevcut esnek çalışma sistemlerindeki sorunlar giderilecek, sonrasında yeni esnek çalışma sistemleri geliştirilecektir. Bu kapsamda kamu sektörü başta olmak üzere, söz konusu çalışma biçimlerine yönelik çeşitli kurumlarda pilot uygulamalar gerçekleştirilecektir. Özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri tamamlanacaktır. Bu kapsamda gerek Üçlü Danışma Kurulunda gerekse diğer sosyal diyalog mekanizmalarında konu değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır" diye konuştu.

"KIDEM TAZMİNATI SİSTEMİNDE YAŞANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ AMACIYLA MEVZUAT ÇALIŞMASI YAPILACAK"

Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare içinde gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılacağını vurgulayan Başbakan Davutoğlu, konuya ilişkin reformları şöyle sıraladı: "Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla mevcut durum tespiti ve mevzuat çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda gerek Üçlü Danışma Kurulunda gerekse diğer sosyal diyalog mekanizmaları çerçevesinde konunun sonuçlandırılması sağlanacaktır. Alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanların kamuda istihdam edilmesine yönelik olmak üzere geçişe ilişkin koşulların, sürenin ve uygulamanın usul ve esaslarının belirleneceği düzenleme yapılacaktır"

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN, KREDİ VE BURSLARI KESİLMEDEN, KISMÎ SÜRELİ ÇALIŞMA YOLUYLA İSTİHDAMA KATILABİLMELERİNİ SAĞLAYACAK DÜZENLEME YAPILACAK"

Üniversite öğrencilerinin kısmi süreli çalışmasının önündeki engellerin kaldırılacağını açıklayan Davutoğlu, "Üniversite öğrencilerinin, kredi ve bursları kesilmeden, kısmî süreli çalışma yoluyla istihdama katılabilmelerini sağlayacak düzenleme yapılacaktır. Ülkemiz ihracatçısının üçüncü ülke pazarlarında karşılaştığı gümrük işlemleri ve bunların ortaya çıkardığı maliyetlerin asgariye indirilmesini amaçlayan Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması ülkemizin taraf olduğu bir Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasıdır. Anlaşmanın onaylanarak iç hukukun bir parçası haline getirilmesiyle prosedürlerin basitleştirilmesinin yanında, bilgi teknolojileri ve otomasyonun uygulanması yoluyla dış ticaret ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu çerçevesinde, gerekli çalışmalar tamamlanacaktır. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren firmaların kapasite artırımı ve verimlilik artışını sağlayacak makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında BSMV alınmaması sağlanacaktır. Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) ve Hizmet Standartları Yönetim Sistemi (HSYS) çalışmaları dikkate alınarak yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve hizmetlerine ilişkin standartlar belirlenecektir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının beşeri kaynak ihtiyacı tespit edilecek, birimlerde nitelikli eleman istihdam edilebilmesine yönelik gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılacaktır" dedi.

"KOORDİNASYON VE YÖNLENDİRME KURULLARI BAŞBAKANLIK GENELGESİYLE HAYATA GEÇİRİLECEK"

Öncelikli Dönüşüm Programlarına ilişkin reformlar şöyle: "Öncelikli Dönüşüm Programlarını etkin bir şekilde hayata geçirmek üzere tasarlanmış bulunan; Bilgi Toplumu Koordinasyon Kurulu, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ulusal Danışma Kurulu, Kamu Alımları Koordinasyon Kurulu, Lojistik Koordinasyon Kurulu, Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Kurulu, Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu, Yatırım İzinlerine İlişkin Koordinasyon Kurulu gibi koordinasyon ve yönlendirme kurulları bir Başbakanlık Genelgesiyle hayata geçirilecektir"

ÇEYİZ HESABINA KAMU DESTEĞİ

Çeyiz hesabı uygulamasının başlatılacağını belirten Davutoğlu, "Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla yurtiçi bankalarda çeyiz hesabı açtıran kişilerin bu hesaplarda biriktirdikleri tutarların yüzde 20'sine kadar (en fazla 5.000 TL olmak üzere) kamu desteği sağlanmasına yönelik kanuni düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda ikincil mevzuat düzenlemesi yapılacaktır" diye konuştu.

İŞTE 6 AY VE 1 YIL İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK REFORMLAR

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, ATO Congresium'da, 64'üncü Hükümet'in Eylem Planı'nı açıkladı. 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecek reformlar arasında devlet sırrının tanımlanması, yüksek yargı organlarının başkan, daire başkanı ve üyelerinin TBMM Başkanlığı'na mal bildirimi, İl Özel İdaresi Kanunu, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda Değişiklik İçişleri Bakanlığı'na bağlı Silahlı Sınır Güvenliği Teşkilatı'nın kurulmasının öngörülmesi gibi başlıklar yer aldı.

DEMOKRATİKLEŞME

Tüm vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerden uluslararası standartlarda faydalanabilmesi için bu alandaki uluslararası sözleşmeler iç hukukumuzun parçası haline getirilmeye devam edilecektir. Ayrıca, temel hak ve hürriyetler alanındaki onaylanmış uluslararası sözleşmeler gözden geçirilerek özgürlükçü demokratik düzen mantığıyla bağdaşmayan şerhler kaldırılacaktır. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumunun etkinleştirilmesi sağlanacaktır. Bu alanda uluslararası temel hak ve hürriyetleri koruma mekanizmaları doğrultusunda mevzuat ve uygulama uyum düzeyi yükseltilecektir.

ADALET

İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte, Yargıtay ve Danıştay sadece hukuki denetim yapacak, istinaf mahkemeleri ise hukuki denetimle birlikte vakıa incelemesi de yapacaktır. Bilirkişilik konusunda geniş katılımlı ve sorunların tespitine yönelik bir çalışma yürütülerek ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılacaktır. Bu kapsamda hakimlerin yargı yetkisini bilirkişilerle paylaşmasını önleyecek, hakimin mesleki bilgisiyle çözümlenebilecek konularda bilirkişi raporu alınmasını engelleyecek düzenleme yapılacak; bilirkişi uzmanlık alanları belirlenerek bilirkişilik müessesesinde akreditasyon sistemi geliştirilecektir. Bilirkişilerin seçimi ve görevlendirilmesine yönelik standartlar belirlenecek ve sertifikalandırma sistemine geçilecektir. Adlî istatistiklerden yararlanarak mahkeme ve dava türlerine göre ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek, mahkeme ve savcılıkların bu sürelere uymasını sağlayacak tedbirler alınacaktır. İşçi ve işverenlerimizin uyuşmazlıklarının hızlı ve kolay bitirilmesi hedeflenmektedir. Bunun için iş yargılaması sistemi reforma tabi tutulacaktır. Çalışmaların sonunda vatandaşlarımızın hukuki sorunları daha hızlı çözülecek ve çalışma barışı güçlenecektir. Yapılacak yasal düzenleme ile iş mahkemelerinin iş yükü azaltılacak, dava süreleri kısaltılacak, uygulamada duraksamaya sebep olan konular netleştirilecek, yargılama sürecini uzatan unsurlar sistem dışına çıkarılacak ve iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesi sağlanacaktır. Yargıtay ve Danıştay, temyiz mahkemesi olarak oluşan iş yükü nedeniyle temyiz incelemelerini çok uzun yıllarda sonuçlandırmakta, bu da adaletsizliklere ve haksızlıklara yol açmaktadır. Bu durumun önlenebilmesi, Yargıtay ve Danıştay'ın daha çok içtihat mahkemeleri haline gelebilmeleri için, adli yargıda istinaf mahkemeleri kurulmuş, ancak faaliyete geçirilememiştir. İkinci derecede yargılama yapacak ve vatandaşlarımızın hukuki güvencesini artıracak bölge adliye ve idare mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçirileceği 07 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Söz konusu tarihe kadar istinaf mahkemeleri faaliyete geçirilerek yüksek mahkemelerin iş yükü azaltılacak ve bu mahkemeler asli fonksiyonu olan içtihat mahkemeleri haline getirilecektir. Adli Tıp Kurumunun kapasitesi artırılacak ve bilirkişi görüşü için kuruma gelen dosyaların makul sürede sonuçlandırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda, Adli Tıp İhtisas Dairelerinin ve Kurumun ülke genelindeki birimlerinin sayısı artırılacaktır.

KAMU YÖNETİMİ

Başbakanlık BİMER, katılımcı yönetim mekanizmasının bir unsuru olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, siber güvenliğe ilişkin yasal düzenleme ihtiyaçları tespit edilecek ve mevzuat
oluşturulacaktır.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

Siber Suçlarla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı; Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ile Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde ele alınacak olup, bu konuda gerekli çalışma yapılacaktır. 5449 sayılı Kanunda yapılacak değişikliklerle; kalkınma ajanslarının yönetim ve istişare mekanizmaları, iç ve dış denetim sistemleri, bütçe süreçleri, gelirlerinin kapsamı ve işleyişi
etkinleştirilecektir.

ULUSAL ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANACAK

Bölge Kalkınma İdarelerinin yönetim süreçlerinin ve personel yapısının geliştirilmesine dönük düzenlemeler yapılacaktır. Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünü yükseltmek ve öğretmenlerin niteliğini artırmak amacıyla, öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi hazırlanacak ve hayata geçirilecektir. Yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi için Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulacaktır. Eğitim fakülteleri bölüm ve anabilim dalları, öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş bir şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde Bakanlığın ve sektörün istihdam imkanlarının dikkate alınmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Bu fakültelerde verilen eğitimler ile formasyon programları MEB ve YÖK işbirliğinde yürütülecektir.

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

Türkiye'de üretilmek üzere başvurusu yapılan ilaçların SGK geri ödeme politikaları ile birlikte ele alınarak Sağlık Bakanlığınca hızla ruhsatlandırılması sağlanacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu, mevzuatında gerekli düzenlemeleri yaparak, yurt içinde imal edilen sağlık ürünlerinin geri ödeme listesine alınması için değerlendirme sürecini hızlandıracaktır. Tedavinin sağlanmasında gerekli güvence alınmak kaydıyla, geri ödeme listesinden çıkarılacak ithal ürünler belirlenecektir. Nadir hastalıkların tanımlanması ve görülme oranlarının tespiti sağlanacak, kayıt sisteminin ve istatistiklerin oluşturulması için yeni doğan ve doğum öncesi tarama programları oluşturulacaktır. Bu alanda ruhsatlı araştırma ve uygulama tanı ve tedavi merkezlerinin kurulması ve desteklenmesi sağlanacaktır. Yetim ilaçların ülkemizde üretilmesi, fiyatlandırma ve iskonto oranlarında esneklik sağlanması, geri ödeme sistemine dahil edilmesi gibi alanlarda düzenleme yapılacaktır. İleri tıbbi tedavi ürünleri ile tedavi edilebilecek nadir hastalıklar için üçüncü basamak sağlık kurumlarında tanı/tarama testlerinin geri ödeme kapsamında paket dışında tanımlanması sağlanacaktır. Bu eylem kapsamındaki düzenleme ve uygulamalar, gerekli olan hallerde Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinde görüşülecektir. Komitenin uygun bulması halinde çalışmalar Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunulacak, uygulama için karar gerektiren durumlarda gerekli karar mekanizmaları çalıştırılacaktır.

PLAZMA ÜRÜNLERİNİN SGK TARAFINDAN BELİRLİ BİR SÜRE BOYUNCA ALIMI

Sağlık Bakanlığınca belirlenecek plazma ürünlerinin SGK tarafından belirli bir süre boyunca alımının taahhüt edilmesi karşılığında özel sektör tarafından yurt içinde üretilmesi öngörülmektedir. Bu ürünlerin yurt içinde üretimi kamu kontrol ve denetiminde ve ülkeye knowhow kazandıracak şekilde geliştirilecek model çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Belirli aşıların Türkiye'de üretiminin özel sektör tarafından yapılabilmesi için başlatılan kamu alım programları yeni aşı programları ile sürdürülecektir. Alım garantisi ihale şartnameleri ile belirlenecektir.

BELEDİYELERİN KREŞ AÇABİLMESİ İÇİN GEREKLİ YASAL DÜZENLEME

Belediyelerin kreş açabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler hazırlanacaktır. Bu kapsamda, 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 14 üncü maddesinin (b) bendi, kreşleri de içerecek şekilde yeniden düzenlenecektir.

YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI UYGULAMA PROGRAMI

Yaşlıların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif olarak katılmaları için Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı daha etkin bir şekilde hayata geçirilecektir.

İNTERNET KAFELERİN ŞARTLARI

İnternet kafelerin şartları, başta fiziksel olmak üzere, tüm bireylere hizmet verebilmelerini teminen iyileştirilecek, sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacaktır.

TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ İŞLEYİŞ DAHA ETKİLİ HALE GETİRİLECEK

663 sayılı KHK ile yeni oluşturulan ve merkez ve taşra yapısını içeren kurumsal yapının işleyişi, uygulamada yaşanan sorunları da dikkate alarak sağlık hizmeti sunumunda hizmet bütünlüğünü sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilecektir. Taşra teşkilatındaki işleyiş daha etkili hale getirilecektir.

112 ACİL, HASTANE VE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ENTEGRASYONU

Aile Hekimliği, 112 Acil, Hastane ve Evde Sağlık hizmetleri entegrasyonu sağlanacaktır. Aile sağlığı merkezlerinin, vatandaşlarımızın öncelikle tercih edecekleri bir yapıya kavuşturulması için fiziki yapılarının, bölgesel, mimari ve iklim şartlarına uygun yenilenmesine başlanacaktır. Aile hekimliği hizmetlerinin, hastane ve evde sağlık hizmetleri ile entegrasyonu sağlanacaktır.

SİGORTA PRİMİNE ESAS KARİNE ÜCRET TESPİTİ

İşveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde sigortalının mesleği ile meslek kodunun bildirimi yasal zorunluluk haline getirilecek, öngörülen meslek grupları için kamu kurumlarınca ödenen ücretler de dikkate alınarak, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sosyal tarafların görüşleri ve TÜİK tarafından yapılan kazanç istatistiklerinden yararlanarak Sigorta Primine Esas Karine Ücret tespit edilerek gerekli bilgilendirme ve denetim işlemleri yapılacaktır.

EKONOMİ, FİNANS VE TİCARET

Mükellefler tarafından vergi dairelerine verilen beyannameler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgeler tek bir platform üzerinden birleştirilecek, bu sayede beyanname sayısı azaltılacaktır.

YENİ BİR GELİR VERGİSİ KANUNU ÇIKARILACAK

Kamu finansmanını sağlam temellere dayandıran, katma değeri yüksek üretimi destekleyen, uluslararası iyi uygulama örnekleri ışığında; mükellef odaklı, etkin, verimli ve adil bir vergi sistemi oluşturulması amacıyla gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilerek yeni bir Gelir Vergisi Kanunu çıkarılacaktır. Vergi Usul Kanununun uluslararası standartlara ve modern vergi ilkelerine uygun bir yapıya kavuşması sağlanacaktır. Bu kapsamda Tasarı, basitlik ve sadeliği, vergiye uyum maliyetinin azaltılmasını, mükellef haklarının gözetilmesini, uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesini, vergi cezalarının gönüllü uyumu artıracak şekilde caydırıcı bir yapıya kavuşturulmasını esas alacaktır. Mali mevzuatta yer alan dönemsel artışları belirli bir göstergeye bağlayan tüm düzenlemeler gözden geçirilecek ve bu tür düzenlemelerde rasyonelleşmeye gidilecektir.

KAMUDA TAŞIT KULLANIMINDA İSRAFIN ÖNLENMESİ

Kamuda taşıt kullanımında israfın önlenmesi ve etkinliğin sağlanması amacıyla yeni bir taşıt kanunu çıkarılacaktır. Maliye Bakanlığı bünyesinde "Taşıt Modülü" kurularak kamuda sağlıklı bir taşıt envanteri oluşturulacaktır. Taşıt ediniminde etkin karar verebilmek için, satın alma ve kiralama seçeneklerinin maliyetleri karşılaştırılarak tasarruf bilinci anlayışıyla ortak yöntem, usul, kriter ve standartlar belirlenecektir.

ARAZİLERİNİ BÜYÜTMEK İSTEYEN EHİL MİRASÇILARA FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Arazilerini büyütmek isteyen ehil mirasçılara faizsiz kredi desteği uygulaması başlatılacaktır. Ayrıca, çiftçilerimizden arazilerini birleştirmek suretiyle büyük ölçekli tarım işletmeleri oluşturanlara özel destekler verilecektir.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN DÜZENLENMESİ

Alışveriş merkezlerinin düzenlenmesine, perakende ticarette uyulması gereken ilke ve kuralların belirlenmesine, perakende sektörüne yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Perakendeciler Konseyinin oluşturulmasına, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz alım satımı ile sergi, panayır ve tanıtım günleri gibi organizasyonların düzenlenmesine ilişkin yönetmelikler çıkarılacaktır.

KAMU SERMAYELİ KURULUŞLARIN AÇIK, ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR BİR YAPIDA ÇALIŞMASI

Kamu sermayeli kuruluşların açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda çalışmalarını sağlayacak, uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu olacak şekilde mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI DAHİL, GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN İŞLEYİŞİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

Serbest Ticaret Anlaşmaları dahil, Gümrük Birliği'nin işleyişinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi suretiyle sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ve tüm mal ve hizmetler ile kamu alımlarını kapsayacak şekilde Gümrük Birliği'nin kapsamının genişletilmesi amacıyla müzakereler yürütülecektir. Bu kapsamda, özel kesimin de katılımıyla yürütülmekte olan etki analizi ve değerlendirme çalışmaları dikkate alınarak,

AVRUPA BİRLİĞİ İLE ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI

Avrupa Birliği ile entegrasyon çalışmaları doğrultusunda ülkemiz müzakere pozisyonu şekillendirilecektir.

KANAL İSTANBUL'UN YAPIMI VE İŞLETİLMESİ

Kanal İstanbul'un yapımı ve işletilmesiyle ilgili gerekli yasal düzenleme yapılacaktır.

TASARRUFLAR

Dünyada genel kabul gören uygulamalarına benzer şekilde İslami finans araçları ve kurumları geliştirilecek, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında İstanbul'un bu alanda da küresel merkezlerden biri olması sağlanacaktır.

BİNALARDA ENERJİ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI

Binalarda enerji tüketiminin azaltılması için Enerji Verimliliği Kanunu, İmar Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılacak ve enerji verimli binalar oluşturulacaktır.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına yönelik destek sağlayan kurumlar arasında koordinasyon güçlendirilecek ve desteklerin etkililiği artırılacaktır. Hazine Müsteşarlığınca uygulamaya konulan üst fon düzenlemesi kapsamında Ar-Ge ve erken aşama yenilikçi şirketlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılacak ve aktarılan bu kaynaklar girişim sermayesi fonlarının kuluçka ve hızlandırıcılar tarafından başlatılmış projelere yönelik yapılan yatırımlara öncelik verilmesi sağlanacaktır.

TÜRKİYE UZAY AJANSI KURULACAKTIR

Ülkemizdeki havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi, yeni teknolojilerin takip edilerek kullanılması ve projelerde
koordinasyonun sağlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansı kurulacaktır.

ÇEVRE, YEREL YÖNETİMLER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Su yönetimine ilişkin olarak mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikleri giderecek; kurumların görev, yetki ve sorumluluklarını netleştirecek, işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak Su Kanunu çıkarılması çalışmaları tamamlanacaktır.

BÜYÜKŞEHİRLERDE İLÇE BELEDİYELERİNİN KAYNAKLARININ ARTIRILMASI

Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin kaynaklarının artırılmasına yönelik olarak, Belediye Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve İmar Kanununda değişiklikler yapılacaktır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA HAKLARIN DEVREDİLMESİ

Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devredilmesine imkan sağlayacak şekilde Gayrimenkul Sertifikası Modeli geliştirilecektir. Gayrimenkul Sertifikası Modeli, hakların belirlenmesi, alımı ve satımı gibi unsurları kapsayacaktır. Söz konusu modele ilişkin mevzuat çalışması SPK tarafından tamamlanacaktır.

YEŞİL ALAN ŞARTI MİKTARI, 15 METREKARE OLACAK

Daha sağlıklı çevrenin oluşturulması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için şehirlerde kişi başına 10 metrekare olan yeşil alan şartı miktarı, 15 metrekare olacak şekilde düzenlenecektir.

1 YIL IÇERİSİNDE GERÇEKLESTİRİLECEK REFORMLAR

SİYASİ PARTİLER KANUNU ÇIKARILACAK

Yeni bir Seçim Kanunu hazırlanacak, ülke seçim barajıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacaktır. Siyasi parti özgürlüğünü güvence altına alacak, parti içi demokrasiyi güçlendirecek, katılım kanallarını genişletecek ve çoğulcu niteliklere sahip yeni bir Siyasi Partiler Kanunu çıkarılacaktır.

DEVLET SIRRININ TANIMLANMASI

Devlet sırrının tanımlanması, devlet sırrı ile diğer gizli bilgi ve belgelerin açıklanma ve gizli bırakılma şartları ile sürelerinin belirlenmesi, bilgi ve belgeleri "devlet sırrı" veya "gizli" olarak nitelendirmeye yetkili makam ve mercilerin belirlenmesi amacıyla Devlet Sırrı Kanunu çıkarılacaktır.

ADLİ VERİ BANKASI OLUŞTURULACAKTIR

Yargı alanında yapılan ve yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulan tüm verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini sağlamak üzere adalet istatistikleri, bilimsel bir bakış açısıyla ele alınacak ve Adli Veri Bankası oluşturulacaktır.

YÜKSEK YARGI ORGANLARININ BAŞKAN, DAİRE BAŞKANI VE ÜYELERİNİN TBMM BAŞKANLIĞINA MAL BİLDİRİMİ

Yüksek mahkeme üyeliğini, Avrupa örneklerine benzer şekilde makul sürelerle sınırlayacak düzenleme yapılacaktır. Yüksek yargı mensuplarının tarafsızlık, dürüstlük ve hesap verebilirliğini sağlamak amacıyla, yüksek yargı organlarının başkan, daire başkanı ve üyelerinin TBMM Başkanlığına mal bildiriminde bulunmasını sağlayacak düzenleme yapılacaktır.

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU, MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Yerel yönetimler ile ilgili denetim sisteminin artırılması için Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda değişiklikler yapılacaktır. Mahalli idareler tarafından sunulan temel hizmetler ile ilgili standartlar belirlenerek yürürlüğe konulacak ve standartlara uygunluk denetimi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI SİLAHLI SINIR GÜVENLİĞİ TEŞKİLATININ KURULMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR

Çok başlı yapıya sahip sınır muhafazası, Avrupa Birliği uyum kriterleri de dikkate alınarak tek çatı altında birleştirilecektir. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı silahlı sınır güvenliği teşkilatının kurulması öngörülmektedir.

SOSYAL POLİTİKALAR ve ÇALIŞMA HAYATI

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamalarını engelleyici ve caydırıcı önlemler alınacaktır. Eğitim ve öğretim hizmeti sunan personelin şiddete maruz kalmalarını engelleyici ve caydırıcı mahiyette farkındalık oluşturulacak, disiplin uygulamaları geliştirilecek ve okul aile birlikleri ile işbirliği halinde yerel ve ulusal bazda gerekli tedbirler alınacaktır.

ÇİZGİ FİLMLER,ÇOCUK OYUNLARI, SİNEMA VE TİYATRO ETKİNLİKLERİ DESTEKLENECEKTİR

Toplumda çocuklara yönelik şiddet, istismar ve çocuk işçiliği ile ilgili farkındalığın artırılması sağlanacak, bu alana yönelik çizgi filmler, çocuk oyunları, sinema ve tiyatro etkinlikleri desteklenecektir.

11 Aralık 2015 - Gündem

urfanatik.com son bir ayda 494.914 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Urfanatik Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Urfanatik Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


ŞANLIURFA ŞEHİR MARKALARI

Markanız 1 yıl boyunca, Urfanatik'te, bu alanda! Arayın...

+90 (532) 175 0403
Reklam bilgi