22 Şubat 2014 Cumartesi 00:00
Sonunda kabul edildi
banner23

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu,  dershanelerle ilgili düzenlemeleri de içeren kanun tasarısını kabul etti.
Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan  Tasarı'ya göre, kanun çerçevesinde yurtdışında eğitim alacak öğrencilerin seçimi,  yazılı ve sözlü sınav şeklinde olacak. Yazılı sınav, Milli Eğitim Bakanlığı'nca  veya düzenlenecek protokolle ÖSYM tarafından yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı,  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yazılı sınav yerine  kullanabilecek.
Öğrencilerin seçiminde yazılı sınav ve sözlü sınav ile mezuniyet not  ortalaması Bakanlıkça belirlenecek ağırlıklarla dikkate alınacak. Sözlü sınava  çağrılan adaylar, bakanlıkça oluşturulacak  komisyon  tarafından  değerlendirilecek. Adaylar, komisyon tarafından genel alan bilgisi konularına  ilişkin bilgi düzeyi ve akademik çalışmalara yatkınlığı alanlarında belirtilen  özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen  puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecek. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili  herhangi bir kayıt sistemi kullanılamayacak. Sözlü sınavın soru ve cevaplarının  önceden hazırlanması zorunlu olmayacak.
İlgili kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurtdışına  gönderilenler öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini  yerine getirmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına  atanacak. Milli Eğitim Bakanlığı adına yurtdışına gönderilenlerden  gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet  yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına  atanacak.
Bu kişilerin yurtdışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri  sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılacak, bu sürelerin her yılı bir kademe  ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak.
Aday öğretmenler
Aday öğretmenliğe atanabilmek için  Devlet Memurları Kanunu'ndaki  şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun  olma, Bakanlıkça ve ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları  aranacak.
Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak, performans  değerlendirmesine göre başarılı olmak kaydıyla yazılı ve sözlü sınava  girebilecek. Aday öğretmenler, bakanlıkça oluşturulacak komisyonca  değerlendirilecek. Sınavda başarılı olanlar, öğretmen olarak atanacak, başarısız  olanlar bir başka il veya ilçede görevlendirilecek, bir yıl içinde tekrar sınava  girme hakkı tanınacak. Sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa  sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybedecek ve memuriyetle  ilişiği kesilecek.
Öğretim elemanları, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin  cezaları uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe  ilerlemesinin durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu  görevinden çıkarma olabilecek.
25 yıl süreli irtifak hakkı
Hazine'ye ait taşınmazlar üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla,  dönüşüm programına dahil dershaneler lehine, bedelsiz olarak en fazla 25 yıl  süreli irtifak hakkı tesis edilebilecek.  İrtifak hakkı, ilk yıl için yatırım  konusu taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin binde 5'i  tutarındaki bedel üzerinden olacak.
Birden fazla istekli olması halinde, bu bedelin dışında istekliler  arasında bir defaya mahsus alınacak katılım payı üzerinden arttırma ihalesi  yapılacak. İhale sonucunda en yüksek katılım payını teklif eden yatırımcı lehine  irtifak hakkı tesis edilebilecek.
Aynı taşınmaz için birden fazla irtifak hakkı tesis talebi olması  halinde, dönüşüm programına alınan dershanelerden gelen irtifak hakkı talepleri  öncelikle değerlendirilecek.
Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın  faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun biraraya gelerek kurdukları  şirket tüzel kişiliklerince, aynı taşınmaz için müracaat edilmesi durumunda  bunların başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecek.
Mülkiyeti Hazine'ye ait ve bakanlığa tahsisli taşınmazlar üzerindeki  okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici  parçaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, pazarlık usulüyle  10 yıla kadar bakanlıkça kiraya verilebilecek.
Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlarında kiralanan kantin, salon,  açık alan ve benzeri yerlere ilişkin kira sözleşmeleri, bakanlıkça belirlenen  eğitim-öğretim dönemi sonu itibarıyla, fesih tarihinden önceki dönemlere ilişkin  bedeller tahsil edilmek suretiyle ve tazminat alınmaksızın feshedilecek. Bu  durumda, okul-aile birliği ve işleticiler tarafından hak ve tazminat talebinde  bulunulamayacak.
Mili Savunma Bakanlığı'na tahsisli olarak akaryakıt ikmal ve NATO POL  tesisleri işletmesi başkanlığınca kullanılan taşınmazlar ile Savunma Sanayi  Müsteşarlığı mülkiyetindeki taşınmazlar için  Milli Savunma Bakanlığı'nın uygun  görüşü aranacak.
Kanundan dershane tanımı çıkarılıyor
Tasarıyla, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'ndan "dershane" tanımı  çıkarılıyor; bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla ortaöğretime veya  yükseköğretime giriş sınavlarına veya bu sınavlar kapsamındaki derslere hazırlık  niteliğinde kurs açılması da imkan dışına çıkarılıyor.
"Okul" tanımı tasarıda, "Özel eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortaokul  ve ortaöğretim ile bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019  eğitim öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöğretim özel  okulları" şeklinde yeniden yapılıyor.
"Çeşitli kurslar" tanımı değiştirilerek, bu kursların ortaöğretime  veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla;  kişilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri,  dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek, isteklerine  göre serbest zamanlarını  değerlendirmek amacıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanıyor.
Öğrenci etüt eğitim merkezleri, 12 yaş ve altındaki öğrencilere  yönelik olarak faaliyet gösterecek şekilde yeniden düzenlenecek.
Bu düzenleme kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim  okulları için 1 Eylül tarihinden sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi eğitim  öğretim yılından itibaren geçerli olacak.
Her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla  yürütülen faaliyetler Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin ve denetimine tabi olacak.  Bu faaliyetleri yürütenler, özel öğretim kurumları için bu düzenlemede öngörülen  kurallara uymakla yükümlü olacak.
Dershane ve öğrenci etüt merkezleri, eğitim öğretim  faaliyetlerine 1 Eylül 2015'e kadar devam edebilecek, 2018/2019 eğitim öğretim  yılı sonuna kadar özel okullara dönüşecek.
TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen, Milli Eğitim Temel  Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'ya göre,  dershaneler ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde çalışan ve emeklilik, yaşlılık,  malullük aylığı almayan eğitim personeli, gerekli şartları taşımaları halinde  öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilecek.  Atamalarda, KPS şartı  aranmayacak,  sözlü sınavda  başarılı olmak yeterli sayılacak.
Kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle, belirlenen hizmet bölge  ve hizmet alanlarında istihdam edilecek eğitim personeli, sağlık özrü hariç 4 yıl  süreyle başka bir yere atanamayacak.
Bakanlıkta istihdam edilenleri, ayrıldıkları özel eğitim kurumlarından  kıdem ve ihbar tazminatı talep edemeyecek.
Özel okul öğrencileri için eğitim öğretim desteği
Özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören öğrenciler  için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede  okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebilecek.
Bu kapsamda eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim  kurumlarından eğitim alanlar da 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir  eğitim öğretim yılı süresince yararlandırılabilecek.
Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir  derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve derslik başına  belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilecek.
Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve  gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci  sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile  öncelikli öğrenciler gibi ölçütler, ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak  verilebilecek.
Dönüşüm süreci
Dönüşüm programı kapsamındaki kurumları, aynı amaç ve niteliklerinin  korunması şartıyla devir alanlar, bu madde hükümlerinden bakanlığın izniyle  yararlandırılabilecek.
Dönüşüm sürecinin bitiminde, dönüşme talebinde bulundukları örgün  eğitim kurumunun taşıması gereken şartları karşılayamayanların kurum açma  izinleri iptal edilerek faaliyetlerine son verilecek.
Bu durumdaki kurumlardan, teşvik uygulamaları kapsamında  yararlandıkları eğitim ve öğretim desteği, istisna, muafiyet ve haklar ile diğer  teşviklerin parasal tutarının, ilgili teşvikten yararlandırılma tarihinden  itibaren hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içerisinde ödenmesi  yapılacak tebligatla ilgililerden istenecek.
Dershaneler 1 Eylül 2015'e kadar devam edecek
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faal olan dershaneler ile bu kanunla  yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim  merkezleri, eğitim öğretim faaliyetlerine 1 Eylül 2015'e kadar devam edebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Eylül 2015 tarihine kadar başvuranları,  belirlenecek esaslara göre uygun görülmesi halinde öğretim kurumlarına dönüşüm  programına alacak. Dönüşüm programına alınan kurumların, 2018-2019 eğitim öğretim  yılının bitimine kadar mevzuatta öngörülen şartları karşılamaları kaydıyla  dönüşebilecekleri okul ve diğer kurum türleri ile dönüşüm esas ve usulleri  Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.
Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin haftalık ders saati sayısının  30 saati geçemeyeceği hükmü ile özel  okullarda yöneticilik ve eğitim öğretim  hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal  yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret  verilemeyeceği yönündeki  hüküm yürürlükten kaldırılacak.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne verilen sınav  faaliyetlerini yürütme görevi, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel  Müdürlüğü'ne bırakılacak.
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı inceleme organı olacak
Tasarı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na yönelik düzenlemeler de  yapıyor. Başkanlık, bakanlığın karar organı yerine inceleme organı olacak.
Tasarıyla, Talim Terbiye Kurulu toplantısında, hizmet birimleri  amirlerine oy kullanma hakkı da getiriliyor. Kurulda görüşülen konularla ilgili  bakan onayıyla görevlendirilen ilgili birim amiri veya amirleri, kurul  toplantısına katılacak ve oy kullanabilecek.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel  müdür, strateji geliştirme başkanı, inşaat ve emlak grup başkanı ve grup başkanı  ile il müdürlerinin görevi, bu düzenlemenin yayımı tarihinde sona erecek.
Yurtdışı teşkilatındaki atamalar
Yurtdışı  teşkilatı  kadrolarına  sürekli  görevle  atanabilmek için  atanılan  tarih itibariyle en az bir yıldır bakanlıkta ya da üniversitelerde  çalışmak;  görevlendirmenin yapılacağı ülkenin resmi dilini veya Almanca,  Fransızca ya da İngilizce'den birini bilme şartı aranacak.
Yurtdışı  sürekli  görev  süresi  3  yıl olacak. Bu süre bir katına  kadar  uzatılabilecek. Bakanlık tarafından görevlendirilen öğretmenlerin yanında  Avrupa ülkelerinde vatandaşlık  hakkına  ya da süresiz  oturma  ve çalışma  iznine sahip, gerekli şartların taşıyanlar arasından  Bakanlıklararası  Ortak  Kültür  Komisyonu'nca  mahallinde  sözleşmeli  statüde öğretmen istihdam  edilecek.
İl  Milli  Eğitim  Müdürü,  İl  Milli  Eğitim  Müdür  Yardımcısı,  İlçe  Milli  Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Eğitim  Denetmeni, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı  ve Müdür Yardımcısı olarak  görev yapanların hizmet süresine veya isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin  usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.
Yurtiçi  veya  yurtdışında,  yerli  veya  yabancı  kurum  ve  kuruluşlarla  veya  başka ülkelerle  işbirliği  anlaşması  çerçevesinde  kurulan,  ulusal veya uluslararası  proje  yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje  okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programlar uygulanan okul ve  kurumlar  ile  Bakan  onayıyla  doğrudan  Bakanlık  merkez teşkilatına bağlanan  kurumlara  yapılacak  öğretmen  atamaları ve yönetici  görevlendirmeleri Bakan  tarafından yapılacak.
İl Milli Eğitim müdürlükleri  bünyesinde  oluşturulan  Eğitim  Denetmenleri Başkanlığı'nda Maarif Müfettişi ve müfettiş yardımcıları istihdam  edilecek.
Yurtdışında ikamet eden  vatandaşların talepleri ve  Dışişleri  Bakanlığı'nın teklifi doğrultusunda açılan, eğitim işbirliği ve ikili anlaşma  olmaması nedeniyle kaynak  aktarılamayan  okulların ihtiyacı  olan  hizmet  binası,  eğitim  araç  ve  gereçleri, donatım, bakım ve onarım, kefalet ücreti ve  kira giderleri için genel bütçeden kaynak sağlanacak.
Görevden alınacaklar
Tasarıda, bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri de belirlendi.  Buna göre, Milli  Eğitim  Bakanlığı  merkez  teşkilatında Talim  ve Terbiye  Kurulu üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür,  İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve  Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü,  İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü kadrolarında  bulunanların görevleri, düzenlemenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek  kalmaksızın sona erecek.
Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve  Genel  Müdür  kadrolarında  bulunanlar Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanacak. Grup Başkanı ve  il müdürü kadrolarında bulunanlar grup başkanı ve il müdürü kadrolarına;  diğerleri ile şahsa bağlı şube müdürü kadrolarında bulunanlar ise eğitim uzmanı  kadrolarına getirilecek.
Grup Başkanı ve il müdürü kadrolarına atananlar, Öğretmen Yetiştirme  ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne bağlı hizmet içi eğitim enstitülerinde  görevlendirilecek. Eğitim uzmanı kadrolarına atananlar, Bakanlık merkez ve taşra  teşkilatında  Bakan tarafından  belirlenen birimlerde sürekli görevle istihdam  edilecek.
Kanun yürürlüğe  girdiği  tarihte  Milli  Eğitim  Başdenetçisi,  Milli  Eğitim Denetçisi  ve İl Eğitim  Denetmeni  kadrolarında bulunanlar  Maarif  Müfettişi, Milli Eğitim Denetçi  Yardımcısı  ve İl Eğitim  Denetmen  Yardımcısı  kadrolarında  bulunanlar  ise Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.