04 Eylül 2013 Çarşamba 00:00
Sanayi sektörünün iyileştirilmesi toplantısı
banner23

Sanayide enerji verimliliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı ŞUTSO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

"Sanayi Sektöründe Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi" başlıklı çalışmanın ilk aşaması olan bu bilgilendirme toplantısı, GAP Bölgesi içinde yer alan sanayi kuruluşlarının enerji tüketim değerlerinin tespiti ile sektörel bazda bir örneklem kümesi oluşturmayı hedefliyor.

Projenin açılış konuşmasını yapan GAP İdaresi Saha Koordinatörlerinden Dr. Muhyettin Sirer aynı zamanda Proje ile ilgili detay bilgiler paylaştı. Dr. Muhyettin Sirer, yaptığı konuşmada şu bilgileri aktardı: “Öncelikle yapmış olduğumuz bu projenin detaylarından ve gerçekleştirdiğimiz bazı faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum.

A. Bölge’de sanayi ve hizmet sektörlerinde Enerji Verimliliği (EV) / Yenilebilir Enerji (YE) fırsatlarının tespit edilmesi ve pilot/demonstratif uygulamaların yapılması ile ilgili uygulama ve faaliyetlerimiz.

1. Sanayi sektörlerinde verimlilik potansiyelinin tespit edilmesi ve pilot uygulama modellerinin belirlenmesi

2. EVD firmaları ile YE alanında faaliyet gösteren firmalara yönelik bir Kuluçka Merkezi ve Ortak Kullanım Laboratuarının kurulumu

3. 20 firmada EV ve YE projelerinin hazırlanması ve uygulanması

4. Kamu ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren binalarda gerçekleştirilecek EV projelerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi.

Devam eden faaliyetlerimiz ise;

EVD ve YE firmalarına yönelik Kuluçka Merkezi ve Ortak Kullanım Laboratuvarı’nın kurulumu

• Öncelikle, yerel paydaşlar ile istişare içinde, uygun modelin geliştirilmesi konusunda teknik uzmanlık alınmış ve yapısal alternatiflerin değerlendirildiği bir rapor ve termin planı hazırlanmıştır.

• Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınmış ve yerel proje paydaşları olan Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Üniversitesi ile GAP BKİ Başkanlığı arasında 14 Mayıs 2013 tarihinde bir protokol imzalanmıştır.

• Merkezin kurulacağı aday bina belirlenmiş ve aday/girişimci mühendislerin seçim süreci tamamlanmıştır.

• EVD Kuluçka Merkezi, aday binanın enerji-etkin bir bina olarak tadilatı ve ilgili mühendislerin enerji yönetimi alanlarındaki eğitimlerinin tamamlanmasının ardından, çalışmalarına başlayacaktır.

Kamu ve hizmet binalarında gerçekleştirilecek EV projelerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi

• Şanlıurfa Bölge İdare Mahkemesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü binaları, enerji verimliliğini iyileştirmeye yönelik pilot uygulama alanları olarak seçilmiştir.

• Şanlıurfa Bölge İdare Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek çalışma başlatılmış ve Ağustos 2013 sonu itibarı ile tamamlanmıştır.

* Sanayi sektörlerinde verimlilik potansiyelinin tespit edilmesi ve pilot uygulama modellerinin belirlenmesi

* GAP illerinde faaliyet göstermekte olan sanayi kuruluşlarında, sektörel bazda enerji verimliliği ihtiyaçlarını belirlemek üzere, bir teknik analiz çalışması başlatılmıştır.

* Enerji tasarrufunun arttırılması ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanım olanaklarının belirlenmesine yönelik haritalandırma ve metodoloji belirleme çalışmaları tamamlandıktan sonra, yüksek tasarruf potansiyelini haiz işletmelerde detaylı analiz ve ölçüm çalışmaları yürütülecek, oluşturulacak bir hibe ve eş-finansman programı çerçevesinde uygulamalar gerçekleştirilecektir.

B. Bölge’de Yenilenebilir Enerji (YE) kullanım potansiyelinin arttırılması ilgili gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz;

* Bölge’nin YE potansiyelinin detaylı değerlendirmelerle belirlenmesi ve YE faaliyetlerinin tanıtımı

* 500 KW kurulu güce kadar tarımsal atık santral(ler)inin kurulumuna yönelik detaylı analizlerin yapılması ve demonstratif yatırım(lar)ın gerçekleştirilmesi

* Güneş enerjili pompaların tarımsal uygulamalarda kullanımının arttırılması

* Karbon-nötr ve eko-turizm kavramlarının tanıtımı, oteller ile benzer hizmet binalarında ısıtma ve soğutma için YE kaynaklarının kullanımının artmasını destekleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Devam eden faaliyetlerimiz ise şöyle;

Güneş enerjili pompaların tarımsal uygulamalarda kullanımının arttırılması

• Proje başlangıcında, GAP BKİ Başkanlığı, Kalkınma Ajansları, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Harran Üniversitesi ve UNDP katılımları ile Güneş Enerjili Sulama Sistemleri Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

• İncelemeler sonucunda, beş pilot proje uygulamasını içeren bir kısa liste oluşturulmuştur, teknik şartnameler ve maliyet analizleri hazırlanmıştır.

• Ağustos 2013 dönemi sonu itibarı ile, dört pilot proje sahasında kurulum çalışmaları tamamlanmıştır.

Bölge’nin tarımsal ve hayvansal atıklardan oluşan biyokütle potansiyelinin güncellenmesi ve haritalandırılması;

• GAP Bölgesi’nin zengin tarımsal ve hayvansal atık potansiyelinin belirlenmesi ve haritalandırılması amacıyla bir çalışma yürütülmektedir.

• Haritalandırma çalışması tamamlandıktan sonra, elde edilen bulgular çerçevesinde, biyo-enerji eldesine uygun büyük ve küçük ölçekli teknolojilerin değerlendirildiği tekno-ekonomik analiz çalışmaları gerçekleştirilecektir.

• Uygun, verimli, ekonomik ve sürdürülebilir teknolojilerin belirlenmesi sonrasında ise pilot uygulamalar aşamasına geçilecektir.

Karbon-nötr ve eko-turizm kavramlarının tanıtımı, oteller ile benzer hizmet binalarında ısıtma ve soğutma için YE kaynaklarının kullanımının artmasını destekleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi;

• GAP Bölgesi içinde yer alan ve turizm alanında önem arz eden illerde, eko-turizm kavramının öne çıkarılması hedefi doğrultusunda, karbon ayak izlerinin tespitine yönelik bir ön analiz çalışması gerçekleştirilmiştir.

• Enerji tasarrufu olanakları ile yenilenebilir enerji kullanım potansiyeli yüksek ve yönetim desteğinin mevcut bulunduğu otellere yönelik detaylı analiz aşaması sürdürülmektedir.

C. Bölge'nin sanayi, hizmet, inşaat ve tarım sektörlerinde Yenilenebilir Enerji (YE) ve Enerji Verimliliği (EV) ile ilgili konularda teknik, kurumsal ve istihdam kapasitesinin arttırılması ile ilgili çalışmalarımız;

* YE/EV konularında farkındalık yaratma kampanyalarının hayata geçirilmesi

* Bölge’deki kurumlarda YE/EV konularında kapasite arttırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi

* EV sertifika kurslarının düzenlenmesi

* Teknik işgücünün mesleki becerilerinin artırılması için kapasite geliştirme faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

* Kolay Çözüm ve Inovasyon Merkezleri’nin 3 ilde kurulması

Devam eden faaliyetlerimiz ise şöyle;

Bölge’deki kurumlarda YE/EV konularında kapasite arttırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi

• Hizmet sektöründe enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında ihtiyaç analizi yapmak ve kapasite geliştirmek amacı ile çalışmalara başlanmıştır.

• Bölge’de yer alan kurum temsilcilerinin katılımları ile, bir istişare çalıştayı düzenlenmiştir.

• İstişare çalıştayında yapılan değerlendirmeler ve elde edilen bulgular çerçevesinde, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında kurumsal kapasite artırımını hedefleyen bir eylem planı oluşturulmuştur.

• Sanayi sektöründe kurumsal kapasite analizine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Yurtdışı araştırma kurumlar ile işbirliği ağları oluşturulması

* Harran Üniversitesi bünyesinde kurulum çalışmaları devam etmekte olan GAP-YENEV Merkezi’nin yapısal ve kurumsal tasarımına yönelik olarak, Danimarka Teknoloji Enstitüsü ile proje geliştirme çalışmaları yürütülmüş, söz konusu enstitüye bir çalışma ziyaretinde bulunulmuştur.

* ABD’de bulunan Argon National Lab, Ames National Lab ve Iowa State Universitesi ile Almanya’da bulunan Alman Biyo-Enerji Birliği ve Baden-Württemberg International kurumları ile ortak projeler geliştirme konusunda mutabakatlar oluşturulmuştur” diyerek sözlerini tamamladı.

Dr. Muhyettin Sirer’in konuşmasının ardından, Enerji Verimliliği Uzmanı Tamer Zaim “Sanayide Enerji Yönetim Sistemi” ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Tamer Zaim konuşmasında şu bilgileri aktardı:

“Enerji Yönetimi, bir sanayi kuruluşunun enerji performansını iyileştirmek için, teknoloji ve yönetim tekniklerinin sistematik şekilde uygulanmasını içerir. Etkin bir enerji yönetimi,

proaktif ve kapsamlı olmanın yanı sıra enerji satın alımı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularını da bünyesinde barındırmalıdır.

Şimdi şöyle bir soru soralım Enerji Yönetimi neden önemlidir? Enerji yönetimi, Sanayi işletmelerinin karlılığını artırır, Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünü hafifletir, Karbon salınımlarını azaltır, Çevrenin korunmasına katkı sağlar, Halk sağlığının korunmasına yardımcı olur.

İşletmeleri Enerji tasarrufuna yönelten temel nedenler ise şöyle açıklayabiliriz; Sanayi işletmelerini enerji tasarrufu yapmaya teşvik eden en temel sebep enerji masraflarının düşmesidir. Birçok kuruluşta etkin enerji yönetimi uygulanması ve uygun maliyetli önlemlere yatırım yapılması durumunda enerji tüketiminde %20’ ye varan tasarruflar elde edilebilir. Daha kapsamlı yatırımlarla bu oranı artırmak mümkündür. İyi bir enerji yönetimi, önemli maddi ‘’ödüllerinin’’ yanı sıra, bir kuruluş ve çalışanlarına daha başka faydalar da sağlayabilir. Birçok tüketici ve yatırımcılar sosyal sorumluluk bilinci olan işletmeleri desteklemeyi seçmektedirler. 'Yeşil' bir kimlik bilgisi sergileyen ya da kabul görmüş standartları yakalamış firmaların daha güçlü pazar fırsatlarına sahip oldukları bilinmektedir. Kuruluşlar kendi tedarik zincirlerini etkileyebilirler; faaliyetlerinde Çevre Yönetim Sistemi’ni (ÇYS) uygulayan veya bu yönde çalışmalar yapanların tercih edilmesi, müşteri ve yatırımcılara cazip gelebilir, Yasal mevzuata uyum sağlamak. Enerjiyi verimli kullanan bir şirket, iyi yönetilen bir şirkettir.

Enerji Yönetiminde başarılı olabilmek için ise şöyle; Kararlılık, Planlama, Uygulama, sürekli çaba gerekmektedir. Şimdi enerji yönetiminde iyi uygulama örneklerine bir bakalım; İşletme yönetiminin enerji konusuna stratejik olarak bakıp, enerji yönetimi uygulaması. Enerji yönetimi için yeterli finansal ve idari kaynak tahsis edilmesi. Çalışanların enerji yönetiminde aktif rol alarak bunun gereklerini içselleştirmiş olmaları. Kurum içerisinde enerji yönetiminin diğer yönetim sistemleri ile (personel, finansal vb) bütünleştirilmiş olması. Gelecekte yürürlüğe girecek olan yasal mevzuatlar için hazırlık çalışmaları yapılması. Enerji yönetiminin bir fırsat olarak algılanması. İşletmenin enerji performansını sürekli ölçmek ve izlemek için etkin sistemler oluşturması. Enerji farkındalığının işletmenin tüm kademelerine yayılabilmesi için çalışmalar yapılması gibi uygulamalar iyi örnek uygulamarındandır.

Kötü uygulama örnekleri de var elbette, o uygulamalar ise şunlar: İşletme yönetiminin kullanılan enerjiyle ilgili sistemli bir yaklaşımının olmaması. Enerji konularıyla ilgili sorumluluk alacak ve hesap verebilecek bir birimin işletme bünyesinde yer almaması. Çalışanların enerji kullanımını kendilerini ilgilendiren bir konu olarak görmemeleri. Çeşitli kademelerde enerji konusuyla ilgili farkındalık eksikliği gibi örnekler kötü uygulama örnekleri olarak sayılabilmektedir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Enerji Verimliliği Uzmanı Tamer Zaim’in konuşmasından sonra Uzman Ali Korakan ise “Sanayide Enerji Verimliliği Enerji Etüdü” ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Uzman Ali Korakan gerçekleştirdiği sunumunda şu bilgileri paylaştı: “Enerji Verimliliği, daha az enerji ile daha çok üretim gerçekleştirmek olarak tanımlanır. Enerji Verimliliği fırsatları Enerji Etüdü ile ortaya çıkar. Enerji Etüdü’nün oluşturulmasının ardında ise enerjinin kullanım şekli ve davranış biçimlerinin değiştirilmesi ile düşük maliyetli enerji tasarruf fırsatları gerçekleştirilir ve ekonomik tasarruf sağlanır. Kalkınma Bankası verilerine göre ise Sanayide % 20 – 30, Binalarda % 30 – 50, Ulaşımda % 20 – 30 gibi enerji tasarrufu potansiyeli mevcuttur. Bir diğer ifade ile Sanayide % 25, Binalarda % 40, Ulaşımda % 25 enerji kayıpları ortaya çıkmaktadır. Bu kayıpları Enerji Etüdü’nün oluşturulmasıyla ekonomiye kazandırabiliriz. Enerji Verimliliğini Elektrik sistemlerinde, Buhar sistemlerinde, Isıtma,

soğutma, havalandırma, iklimlendirme sistemlerinde, Basınçlı hava sistemlerinde ve Üretim proseslerinde uygulayabiliriz.

Sanayide Enerji Verimliliği Enerji Etüdü’nde Ön Veri Analizi, Saha Çalışmaları ve ölçüm, Teknik Analiz, Finansal Analiz, Enerji Verimliliği Proje Yönetimi, Bakım ve İzleme ve Enerji Yönetim Sistemi gibi aşamalar bulunmaktadır.

Sonuç olarak Enerji Verimliliği bir seferlik bir iş değildir, Enerji etüdü ve Enerji Verimliliği proje uygulaması işin başlangıcıdır, Sürekliliğinin sağlanması gerekir. Enerji Yönetim Sistemi’nin mutlaka oluşturulması gerekmektedir” diyerek sunumunu bitirdi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına ŞUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Murat İmamoğlu, Av. Cumali Güneş, Genel Sekreter Faruk Yaşar, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ateş de katıldı. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda görevli 4 personelin 600 üretici ve sanayici işletme yetkilisini telefonla arayarak ön bilgi verdiği ve davet ettiği toplantıya sadece 20 davetlinin gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.