VERGİ AFFI-3 (Matrah artırımı)

      Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri 31 Ekim 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairesine başvurarak, yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) beyan ettikleri matrahlarını;2011 yılı için yüzde 35,2012 yılı için yüzde 30,2013 yılı için yüzde 25,2014 yılı için yüzde 20 ve 2015 yılı için yüzde 15 oranından az olmamak üzere artırabilirler. Artırılan bu matrahlar üzerinden yüzde 20 oranında vergi hesaplanıp ödenecektir. İlgili yıla ait beyannamesini gününde verip, gününde ödemesini yapmış olanlar için yüzde 15 vergi hesaplanacaktır. Hatta bu indirimli vergi istisnası, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu hüküm uygulanır Bu artırım karşılığında,  artırım yapılan yıllar için gelir ve kurumlar vergisi yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacaktır. Her halükarda arttırılacak matrahlar aşağıdaki asgari matrahlardan az olamayacaktır.

Gayrimenkul Sermaye İradından (kira geliri) matrah artırımında bulunan mükellefler için ilgili yıllar itibarıyla gayrimenkul sermaye iratları için belirlenen istisna tutarları dikkate alınmaz.

Ticari ve zirai kazanç ve serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı dışında ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat ( bu kazanç veya iratların biri veya birkaçını birden elde etmiş olsa bile) beyan eden gelir vergisi mükelleflerince, yukarıdaki tabloda belirtilen işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahlar esas alınacaktır.

Basit Usul veya Gayrimenkul Sermaye İradı gelirlerini tek başına elde eden mükellefler için asgari matrah yukarıda belirtilmiştir. Ancak, basit usul mükellefi ticari kazancı yanında diğer gelir unsurlarını da birlikte elde ediyorsa ya da gayrimenkul sermaye İradı mükellefi, ayrıca ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iradı beyan eden gelir vergisi mükellefleri, işletme hesabı esasına göre belirlenen asgari matrahları artırmaları gerekmektedir

Gelir vergisi mükellefleri gibi zamanında beyanname verip vergisini zamanında ödeyenler, yüzde 20 yerine yüzde 15 den vergisi hesaplanacaktır. Hatta bu indirimli vergi, vergi istisnası, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu hüküm uygulanır. Matrah arttırımı, bu yıllardaki ücret vergi tevkifatı matrahları da artırımdan faydalanır. Bu kapsamda tevkifatı beyan etmeyenler ayrıca ilgili yıl Kurumlar vergisi asgari matrahlarının yüzde 50 sini beyan etmeleri ve yüzde 15 vergisini ödemeleri gerekir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu fıkra hükmünden yararlanarak beyan ettikleri matrahları artırmaları hâlinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmez.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların yüzde 50’si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.

İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahlardan indirilemez.

Matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır.

Kar dağıtımına yönelik tevkifat uygulaması matrah artırımı kapsamında değildir.

 

Stopaj artırım matrahlarına; vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlarca yapılan, Ücret ödemeleri, Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler,Kira ödemeleri,Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler,Çiftçilere yapılan ödemeler,vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler üzerinden yapılan tevkifatlar dahil edilecektir. Diğer ödemeler ve tevkifatlar dahil değildir.

Katma Değer Vergisi mükellefleri 1 No.lu KDV beyannamelerinde yer alan hesaplanan katma değer vergilerinin yıllık toplamı üzerinden; 2011 yılı için yüzde 3,5, 2012 yılı için yüzde 3, 2013 yılı için yüzde 2,5, 2014 yılı için yüzde 2, 2015 yılı için yüzde 1,5 oranında hesaplayacakları katma değer vergisini ödemeyi kabul etmeleri halinde, katma değer vergisi incelemesine ve tarhiyatına muhatap olmayacaklardır.

2 No.lu KDV beyannameleri için matrah artırımından yararlanılması mümkün değildir. Bazı KDV beyanlarını ermemiş olanların artırım matrahları farklı kriterlere göre artırılacaktır.

Mükellefler, KDV matrah artırım imkânından yararlanmak için gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şart değildir.

Verdikleri 1 molu KDV beyanlarında en az 3 dönem; hesaplanan KDV bulunmayan veya hesaplanan KDV Beyanları Sadece Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamındaki Teslimlere İlişkin Olan Mükellefler ilgili yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şart olacaktır. KDV artırım tutarı ise, gelir veya kurumlar vergisi matrah artırım tutarına yüzde 18 oranı uygulanarak bulunması gerekmektedir.

Matrah artımında ayrıca artırılan matrahlardan geçici vergi hesaplanmayacak. Artırım için verilen beyannamelerde damga vergisi hesaplanmayacaktır.

Artırım dönemlerine ilişkin vergi inceleme ve takdir işlemleri kanunun yayımını izleyen ayın başından itibaren bir ay içinde yani Eylül-2016 ayı sonuna kadar sonuçlandırılmazsa eğer inceleme ve takdir işlemine devam edilemeyecektir. Ödenen vergi gider ve maliyet kabul edilmez, mahsup ve iade yapılmaz.

Hesaplanan vergi süresinde ödenmezse; gecikme zammı iki kat (aylık 2,80)  uygulanır.kme zammı yani aylık yüzde 2,80 olarak uygulanacak takip ve tahsil edilecektir.

Sahte fatura düzenleyenler matrah artırımından yararlanamazlar. Ancak Sahte fatura kullananlar matrah artırımından yaralanabilecektir.

Matrah artırımı sonucu hesaplanan vergiler 30 Kasım 2016 tarihine kadar peşin veya 6, 9, 12, 18 eşit taksitte ödenebilir. Eğer taksitler süresinde ödenmezse gecikme zammı iki kat yüzde 2,80 olarak uygulanacaktır.

YORUM EKLE