27 Ağustos 2014 Çarşamba 00:00
Dinleme skandalında Almanya'ya tepkisizliğe her kesimden tepki yağdı
banner23

Türk Alman Eğitim ve Bilimsel AraştırmalarVakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen’in, Almanlar’ın Türkiye'yi dinlediği skandalla ilgili BUGÜN TV’ye yaptığı açıklamalar ses getirdi. Almanlar’ın Türkiye’yi 1976’dan beri dinlediğini belirten Şen, Türkiye’nin Almanlar’ın istihbarat teşkilatı BND’ye (Almanya Federal Haber AlmaServisi-Bundesnachrichtendienst) korkunç haklar tanındığına dikkat çekmişti. Ankara'da 35 kişilik BND teşkilatı kurulduğunu, Türkiye’den 3 bin kişinin dinlendiğini,İsviçre’deki banka hesaplarının da Almanya tarafından bilindiğini söylemişti. Şen’inaçıklamalarını değerlendiren uzmanlar ve siyasetçiler çarpıcı tespitlerde bulundu.

MÜTTEFİK OLDUĞUMUZ ÜLKE BİZİ DÜŞMAN GÖRÜYOR

Prof. Dr. Sedat Laçiner: İlk başta şunu kabul etmek lazım özellikle son beş yıldır Almanya Türkiye’yi en mahremine kadar dinledi. Ülkeler bir birlerini dinlerler ama bu dinlemenin ortaya çıkması halinde özür dilerler, yanlışlık olduğunu ifade ederler, bir daha olmayacağını söylerler. Fakat Almanya böyle yapmıyor, ‘dinledik, bundansonra da dinleyeceğiz, dinlememiz son derce doğal, sizi dost bir ülke olarak görmüyoruz’ dediler. Dinlemeden daha ağır skandal dinlemelerin ortaya çıkmasından sonra yapılan açıklamalar. Yarım asrı geçmiş Türk-Alman ittifakında kırılmalar var, çökme var. Dinleme olayı bir skandal fakat ondan çok daha büyük skandal ittifakta olduğumuz ülkenin bizi düşman görmesi.

Her düzeyden isimle, Başbakan düzeyinde dahi Türkiye’ye, ‘sizi dinlenmesi, izlenmesi gerekenhedef ülkelerden biri olarak görüyoruz’ şeklinde açıklamalar yaptılar. Bu olağanüstü bir durum, olağanüstü bir gelişme. Almaya ile olan ittifak ilişkimizi sorgulamamızı gerektirir, NATO’da iki müttefik ülkeden bahsediyoruz. Bu düşmanca bir tavır ve bu istihbarat dinlemesinin ötesine geçmiş bir durum.

Bana sorarsanız Almanya’nın gizli dinlemesinden daha ayıp olanı Merkel’in Türkiye’yi dost bir ülke görmediklerini açıkça söylemiş olmasıdır. Gizli dinlemeden daha büyük skandal budur. Türkiye dost bir ülke değildir bir Irak gibi, Kuzey Kore gibi, Arabistan gibi hedef ülke gösteriliyoruz.
Bir ülke başka bir ülkeyi, başbakanı, bakanları dinlerse o ülkenin mahremine ulaşır. Bunu karşıtarafa bir koz olarak kullanma imkanı olur ama dostlar arasında korkacak çok fazla şey olmaz. Fakat Almanya’nın Türkiye’yi dost olarak görmediğini söylemesi ve uzun süredir de en mahrem noktalara kadar girdiğini anlıyor olmamız endişe verici bir durum.

AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI

At izi it izine karıştı. Türkiye’de bir tartışma yapılıyor. Bir ses kaseti, bir görüntü ortaya çıktığı zaman her grup bir grubu hedef gösteriyor karşısındakinden şüpheleniyor. Herkes faili Türkiye’nin içerisinde arıyor mutlaka içeride de bu tür şeyleri yapanlar vardır ama yani Amerika, İngiltere ve Almanya’nın Türk bakanları, vekilleri, önemli simaları dinlediğini biliyoruz. Ağızlarıyla da dinlemeyi kabul ediyorlar. Türkiye düşmanını içeride arama hastalığına tutulmuş vaziyette.

BİRÇOK ÜLKENİN TÜRKİYE’Yİ DİNLEME KAPASİTESİ VAR

Bence Amerika’nın, İsrail’in, İngiltere’nin, Fransa’nın hatta birçok ülkenin Türkiye’deki dinleme kapasiteleri öyle yüksek düzeye ulaştı ki bunu göz ardı etmek olayın ciddiyetini göz ardı etmektir.  

Bence bu ülkeler hükümet ile bazı gruplar arasındaki kavgaları da manipüle ederek, yönlendirerek bazı gizli kayıtları piyasaya sürüyordur, sürecektir de. En hassas dönemlerde bu tür şeyler olur diye düşünüyorum.

Türkiye ölü taklidi yapıyor

Doç. Dr. Sa­vaş Se­lim Genç: Din­le­me ola­yı ilk or­ta­ya çık­tı­ğın­da Al­man­ya is­te­sey­di ‘din­le­me ola­yı­nı bü­yüt­me­ye ge­rek yok bu Tür­ki­ye ile bi­zim ara­mı­zda, Tür­ki­ye Dı­şiş­le­ri­’y­le gö­rü­şe­ce­ğiz’ di­ye­bi­lir­di. Bu açık­la­ma­ya Tür­ki­ye­’nin dün­den ra­zı ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Tür­ki­ye şim­di da­hi se­si­ni çı­kar­mı­yor, yo­rum yap­mı­yor, ölü tak­li­di ya­pı­yor. Bu du­rum An­ka­ra­’nın en bü­yük dip­lo­ma­si skan­dal­la­rın­dan bir­dir.

Müt­te­fik ül­ke­niz si­zi beş yıl­dır din­le­miş da­ha kö­tü­sü din­le­di­ği­ni bi­le­rek, kas­ten med­ya dip­lo­ma­si­si­ni kul­la­na­rak med­ya­ya ve­ri­yor ar­ka­sın­da du­ru­yor. Bit­ti mi ha­yır, ge­rek­çe­len­di­ri­yor, şu şu se­bep­ler­den do­la­yı ben Tür­ki­ye­’yi din­le­dim di­yor. İl­ginç bir du­rum ya­şa­nı­yor. Al­man­ya Tür­ki­ye­’yi din­le­di­ği­ni baş­ta An­ka­ra ol­mak üze­re tüm dün­ya­ya du­yur­ma ih­ti­ya­cı his­set­miş.

Al­man­ya­’nın elin­de han­gi bil­gi­ler var, An­ka­ra ni­çin tep­ki ver­mi­yor? De­mek ki An­ka­ra Al­man­ya­’nın elin­de­ki bil­gi ve bel­ge­ler­den o ka­dar en­di­şe du­yu­yor ki içe­ri­de­ki da­ha de­li­li ol­ma­yan, ki­min yap­tı­ğı bel­li ol­ma­yan din­le­me­ler için esip sa­vu­ran­lar ‘se­ni din­le­di­m’ di­yen Al­man­ya­’ya kar­şı tek ke­li­me yo­rum yap­mı­yor. Hat­ta hü­kü­me­te ya­kın med­ya or­gan­la­rı ha­be­ri gör­mü­yor.

Al­man­ya ge­rek­çe­le­ri sı­ra­lar­ken Tür­ki­ye­’yi de­mok­ra­tik NA­TO ül­ke­le­riy­le eş dü­zey ül­ke ola­rak gör­me­di­ği­ni ve Tür­ki­ye­’yi dost ül­ke ola­rak al­gı­la­ma­dı­ğı­nı ve sis­te­mi­ni bu­na gö­re kur­gu­la­dı­ğı­nı söy­lü­yor.

TIR’larla ilgili istihbaratı kim sağladı?

MHP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Öz­can Ye­ni­çe­ri: Her şe­yi pa­ra­lel ya­pı­ya en­deks­le­yen ka­fa ya­pı­sı­na yö­ne­lik bir ya­zı yaz­dım. Hü­kü­me­tin NSA
ta­ra­fın­dan din­len­di­ği, 80 ül­ke ara­sın­da baş­ta ge­le­rek din­len­di­ği söy­len­di.

Al­man­ya BND is­tih­ba­rat ör­gü­tü­nün din­le­di­ği bi­li­ni­yor. Tay­yip Er­do­ğan pa­ra­lel ya­pı der­ken ağ­zı ku­lak­la­rı­na va­rı­yor­du, sal­dı­rı­yor­du. Al­man­ya din­le­di­ği­ni açık­la­dı­ğı­nı söy­ler­ken İçiş­le­ri Ba­ka­nı ‘din­le­ye­bi­lir­ler de ale­nen din­le­me­sin­le­r’ an­la­mı­na ge­len laf­lar edi­yor. Da­vu­toğ­lu­’nun Dı­şiş­le­ri­’n­de gö­rüş­me­si­ni Al­man­ya­’nın din­le­me­di­ği ne ma­lum. TI­R’­lar­la il­gi­li is­tih­ba­ra­tı sağ­la­yan kim­di gös­ter­sin­ler.

Hü­kü­met çok açık şe­kil­de Tür­ki­ye­’nin mil­li stra­te­jik has­sa­si­yet­le­ri­ni göz ar­dı et­miş ya­ban­cı­la­rın de­ne­tim ve uh­de­si­ne geç­me­si­ni teş­vik et­miş ve on­dan son­ra bu­nu bir baş­ka ku­ru­ma yı­ka­rak işin için­den sıy­rıl­ma­ya ça­lı­şı­yor. Tür­ki­ye­’nin mil­li gü­ven­li­ği­ni teh­li­ke­ye at­tı­ğın­dan do­la­yı hü­kü­met suç­lu­dur ve he­sap ver­me­si ge­re­kir. Tür­ki­ye­’nin gü­ven­li­ği Al­la­h’­a ema­net bir ko­nu­ma gel­di. Hem yet­ki­yi adam­la­ra ve­re­cek­sin, hem de ‘Be­ni ni­ye din­le­di­ni­z’ de­me­ye­cek­sin.

Alınan bir önlem yok, kevgir gibiyiz

CHP Mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­nal: Tür­ki­ye ses­siz ka­lı­yor çün­kü ce­sa­ret ede­mi­yor, kor­ku­yor. Yok­sa bu ka­dar sus­kun tep­ki­siz kal­ma­sı­nın baş­ka bir an­la­mı yok. En azın­dan bun­la­rın bu şe­kil­de din­len­me­si­nin ulus­la­ra­ra­sı mü­ey­yi­de­le­ri var­dır. Ba­zı iliş­ki­le­rin as­kı­ya alın­ma­sı la­zım. Bu bir ca­sus­luk­tur. Ben­ce din­le­me ko­nu­sun­da Tür­ki­ye'nin al­dı­ğı bir ön­lem yok. Kev­gir gi­bi­yiz. Irak'ta, Su­ri­ye'de te­rör ör­güt­le­ri gi­dip ge­li­yor. Alı­nan ön­lem­ler ka­ğıt üze­rin­de ka­lı­yor. Gü­cün ye­te­ne kar­şı kul­la­nı­yor­sun sa­de­ce. 17-25 Ara­lık'ta bu din­le­me­le­ri iç si­ya­si po­li­tik mal­ze­me yap­tı­lar. Bu­ra­da Al­man­ya ko­nu­su­nu iç po­li­tik mal­ze­me­si ya­pa­ma­yın­ca duy­ma­maz­lık­tan ge­li­yor­lar. Ka­mu­oyu keş­ke bil­me­sey­di di­ye mah­cu­bi­yet ya­şı­yor­lar.

BAL GİBİ DİNLERLER

CHP Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu: Kendi bünyesinde dinleme yapmaya bu kadar düşkün bir ülke bütün bu dinlemelerin malzemeleri dışarıdan geliyor. Bu kadar yasa dışı dinleme yapıyorsunuz yabancı devletlerden alınan malzemelerle sonra beni dinleyemezler diyorlar, bal gibi dinlerler.

Bağış’ın açıklamaları güven azalttı

Av­ru­pa Müs­lü­man­lar Sos­yal Bir­li­ği Ge­nel Baş­ka­nı Ha­san Öz­do­ğan: Su­ri­ye­’de pat­lak ve­ren olay­lar Tür­ki­ye­’nin NA­TO’dan pat­ri­ot sis­te­mi­ni ta­lep etme­si­ne ka­dar var­dı. Ay­rı­ca bu dö­nem­de Tür­ki­ye­’nin AB iliş­ki­le­ri de ol­duk­ça so­run­lu de­vam edi­yor­du. Bil­has­sa AB Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğı­ş’­ın iç si­ya­se­te dö­nük si­ya­si söy­lem­le­ri da­ha sert bir dil­le AB’ye yan­sıt­ma­sı Tür­ki­ye’ye kar­şı Al­man­ya gi­bi ül­ke­le­rin gü­ve­ni­nin azal­ma­sı­na ve AB üye­lik mü­za­ke­re­le­ri­nin ya­vaş­la­tıl­ma­sı­na da ne­den ol­du. Bu da BND is­tih­ba­ra­tı­nın yo­ğun­laş­ma­sı­na ne­den olan di­ğer bir se­bep ola­rak gö­rü­le­bi­lir.
So­nuç­ta her şey pi­şi­ril­di­ği sı­cak­lık­ta yen­mi­yor. AB böl­ge­sin­de Al­man­ya-Tür­ki­ye iliş­ki­le­ri bil­has­sa Tür­ki­ye için kri­ze ka­dar gö­tü­rü­le­me­ye­cek ni­te­lik­te­dir. Her iki hü­kü­met de bu du­ru­mu çok iyi bil­mek­te­dir­ler.

Uluslararası ilişkiler bir çıkar ilişkisidir

Bi­li­şim Hu­ku­ku Uz­ma­nı Gök­han Ahi: Ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler ta­ma­men bir çı­kar iliş­ki­si­dir. Do­la­yı­sıy­la is­tih­ba­rat top­la­ma ama­cıy­la bir baş­ka ül­ke­yi din­le­me ve iz­le­me, ga­yet nor­mal­dir ve din­le­yen ül­ke için bir hak­tır. Ye­ter ki iki ül­ke ara­sın­da bu tip fa­ali­yet­le­ri ya­sak­la­yan bir an­laş­ma ih­lal edil­me­miş ol­sun. Esas önem­li un­sur, bir ül­ke­nin ken­di­si­ni din­let­me­ye­cek şe­kil­de "is­tih­ba­ra­ta kar­şı koy­ma" (İKK) ted­bir­le­ri­ni ala­bil­miş ol­ma­sı­dır.

Firmalar kişisel veri tabanlarına giriyor

An­ka­ra Stra­te­ji Ens­ti­tü­sü Ulus­larara­sı Hu­kuk Uz­ma­nı Prof. Dr. Yü­cel Acer:  İn­ter­net ser­vi­s sağ­la­yı­cı­sı ve­ya in­ter­net üze­rin­den fa­ali­yet gös­te­ren tek­no­lo­ji fir­ma­la­rı­ ki­şi­sel ve­ri ta­ban­la­rı­na gir­mek­te­ler. Bu fir­ma­lar ara­sın­da çok ge­niş abo­ne kit­le­si­ne sa­hip Fa­ce­bo­ok, Go­og­le, Mic­ro­soft ve Ya­ho­o da var.

NSA’­nın bu bi­çim­de yü­rüt­tü­ğü prog­ra­mın adı­nın ise “P­ris­m” ol­du­ğu be­lir­til­mek­te. Söz ko­nu­su fir­ma­lar yap­tık­la­rı açık­la­ma­lar­da bu tür gi­riş­le­re izin ve­ril­me­di­ği­ni ifa­de et­se­ler de bu­nun giz­li­ce ya­pı­la­bi­len bir fa­ali­yet ol­du­ğu be­lir­til­mek­te. Fi­ber op­tik kab­lo­la­ra giz­li­ce sız­mak­ta­lar. Cep te­le­fon­la­rı­nı giz­li­ce uzak­tan din­le­ye­bil­mek­te­ler.

TÜRKSAT’ı kontrol edebiliyor muyuz

Emek­li Bü­yü­kel­çi Mu­rat Bil­han: Tek­no­lo­ji­yi kul­la­nan ül­ke ko­nu­mun­dan üre­ten ül­ke ko­nu­mu­na ge­çil­me­li­dir. Ne­re­dey­se bü­tün ül­ke­le­rin uy­du­la­rı var. TÜRKSAT uy­du­su­nu Tür­ki­ye ta­ma­men kon­trol ede­bi­li­yor mu yok­sa baş­ka­la­rı­nın kon­tro­lün­de mi bi­ze bil­gi akı­şı sağ­la­nı­yor. Si­ya­set­le il­gi­le­nen TÜ­Bİ­TAK hiç­bir şey ya­pa­maz. Ba­ğım­sız bir şe­kil­de bi­lim üret­mek, Ar­-Ge yü­rüt­mek gi­bi bir gö­re­vi ol­ma­lı. Bun­lar ya­pıl­mı­yor­sa vay ha­li­mi­ze di­yo­rum.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.