07 Şubat 2014 Cuma 00:00
Dershanelerle İlgili Yasa Tasarısı TBMM Başkanlığı'nda
banner23

Özel dershaneler faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine  kadar sürdürebilecek ve bunlardan özel okula dönüşmek isteyenler desteklenecek;  öğrenci etüt eğitim merkezleri ise 12 yaş ve altındakilere yönelik olacak.  Dershanelerde çalışan öğretmenler bakanlıkta istihdam edilebilecek.
Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na  sunuldu.
Tasarıyla, eğitim sisteminin, gerek işleyişinde gerekse kurumsal  örgütlenmesinde ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve eğitim  hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için gerekli dönüşümün  sağlanması amaçlanıyor.
Tasarıyla getirilen bazı düzenlemeler özetle şöyle:

Aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte sınav uygulanacak
- Yurtdışına eğitim amacıyla gönderilecek öğrencilere, yurtdışında  yaşayan vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına ve yükseköğretime ilişkin Bakanlığa  verilen görevleri yürütmek üzere, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel  Müdürlüğü kurulacak
- Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü kurularak, halen Yenilik ve  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından görülen sınav hizmetleri  ihtisaslaştırılacak
- Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme  organı olarak düzenlenecek ve böylece Kurulun eğitim politikaları konusundaki  karar alma yetkileri ilgili hizmet birimlerine devredilecek
- Lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilecek öğrencilerin  seçimi yazılı ve/veya sözlü sınavla yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu  Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı,  inşaat ve emlak grup başkanı ve grup başkanı olanlar taşra teşkilatında il müdürü  kadrolarında bulunanların görevleri, bu düzenlemenin yayımı tarihinde sona  erecek. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel  müdür ve strateji Geliştirme başkanı bakanlık müşaviri kadrolarına atanacak
- Bakanlıkta grup başkanı ve il müdürü olarak görev yapanlar ile halen  şahsa bağlı daire başkanı, şube müdürü ve il müdürü kadrolarında bulunanlar,  özlük hakları korunmak suretiyle eğitim uzmanı kadrolarına atanacak, bu şekilde  eğitim uzmanı olarak atananlar harcırah almaksızın okullarda öğretmen olarak  görevlendirilebilecek
- Milli Eğitim Bakanlığı adına yurtdışına gönderilenlerden,  gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra  mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler eğitim uzmanı  kadrolarına atanacak
- Özel dershaneler faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine kadar  sürdürebilecek ve bunlardan özel okula veya başka bir özel öğretim kurumuna  dönüşmek isteyenler desteklenecek; öğrenci etüt eğitim merkezleri ise 12 yaş ve  altındakilere yönelik olacak
- Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, dönüşüm programına dahil  dershaneler lehine bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis  edilebilecek ve mülkiyeti Hazine'ye ait olup Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis  edilen taşınmazlar üzerindeki okul binaları kiraya verilebilecek
- Dershanelerde çalışan öğretmenler bakanlıkta istihdam edilebilecek
- Dönüşüm kapsamındaki dershanelerde ve diğer özel öğretim  kurumlarında okuyan öğrenciler için eğitim öğretim desteğinde bulunulacak
- Her ne ad altında olursa olsun tüm eğitim ve öğretim hizmeti  sunanlar, Bakanlığın izin ve denetimine tabi kılınacak
- Grup başkanı kadroları Daire başkanlığına dönüştürülecek
- Uzmanlaşma, etkinlik ve iş bölümünün sağlanması amacıyla, il milli  eğitim müdürlükleri bünyesindeki eğitim denetmenleri başkanlıkları rehberlik ve  denetim başkanlığının taşra birimlerine dönüştürülecek ve bakanlık denetçileri  ile il eğitim denetmenleri eğitim denetmeni unvanı altında birleştirilecek
- Öğretim üyelerine verilebilecek disiplin cezaları kanunda açıkça  belirlenecekHazine'ye ait taşınmazlar üzerinde; dönüşüm programına  dahil dershaneler lehine, bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı  tesis edilebilecek ve mülkiyeti Hazine'ye ait olup Milli Eğitim Bakanlığı'na  tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki okul binaları kiraya verilebilecek.

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, ilgili kanun  çerçevesinde yurtdışında eğitim alacak öğrencilerin seçimi yazılı ve veya sözlü  sınav şeklinde yapılacak. Yazılı sınav Milli Eğitim Bakanlığınca veya  düzenlenecek protokolle ÖSYM tarafından yapılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi  Giriş Sınavı yazılı sınav yerine kullanılabilecek. Öğrencilerin seçiminde yazılı  sınav ve veya sözlü sınav ile mezuniyet not ortalaması Bakanlıkça belirlenecek  ağırlıklarla dikkate alınacak. Sözlü sınava çağrılan adaylar; genel alan bilgisi  konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti  ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve  teknolojik gelişmelere açıklığı, akademik çalışmalara yatkınlığı, yönlerinden  Bakanlıkça oluşturulacak  komisyon  tarafından  değerlendirilecek. Adaylar,  komisyon tarafından genel alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi ve  akademik çalışmalara yatkınlığı alanlarında belirtilen özelliklerin her biri için  yirmişer puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa  geçirilecek. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi  kullanılamayacak. Sözlü sınavın soru ve cevaplarının önceden hazırlanması zorunlu  olmayacak. Sözlü sınav komisyonu, Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve  Bakanlıkça uygun görülen ilgili kurum personeli arasından yine bakanlık  tarafından seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşacak.
İlgili kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurtdışına  gönderilenler öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini  ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanacak.  Milli Eğitim Bakanlığı adına yurtdışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede  doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa  etmek üzere yurda dönenler Eğitim Uzmanı kadrolarına atanacak.
Bu kişilerin yurtdışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri  sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe  ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde  değerlendirilecek. Bu hükümlerden, yurtdışına eğitim amacıyla gönderilenlerden  öğrenimlerini tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmeye başlayanlar  ile halen yurtdışında eğitimlerine devam edenler de yararlandırılacak.

Üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybedecek
Tasarıya göre aday öğretmenliğe atanabilmek için 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu'ndaki şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim  kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve veya ÖSYM tarafından yapılacak  sınavlarda başarılı olma şartları aranacak. Aday öğretmenler, en az bir yıl  fiilen çalışmak, adaylık döneminde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak ve  performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla,  yapılacak yazılı ve veya sözlü sınava girmeye hak kazanacaklar. Sınavda başarılı  olamayanlar bir başka il veya ilçede görevlendirilecek, bu kişilere bir yıl  içinde tekrar sınava girme hakkı tanınacak. Sınava girmeye hak kazanamayanlar ile  üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybedecek  ve memuriyetle ilişiği kesilecek.
Sınav komisyonu üyeleri, Bakanlık  personeli, diğer kamu kurum ve  kuruluşlarında çalışan personel ile öğretim elemanları arasından seçilecek.  Bakanlık gerekli gördüğünde illerde veya merkezde birden fazla komisyon  oluşturabilecek.
Öğretim elemanları, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin  cezaları uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe  ilerlemesinin durdurulması, görevinden çekilmiş sayma, üniversite öğretim  mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma olabilecek. Hangi fiillere hangi  disiplin cezasının uygulanacağı, disiplin  işlemleri  ve  disiplin  amirlerinin  yetkileri, devlet  memurlarına uygulanan usul ve esaslar da gözönüne alınmak  suretiyle YÖK tarafından düzenlenecek.

25 yıl süreli irtifak hakkı
Hazine'ye ait taşınmazlar üzerinde; dönüşüm programına dahil  dershaneler lehine, bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis  edilebilecek ve mülkiyeti Hazine'ye ait olup Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis  edilen taşınmazlar üzerindeki okul binaları kiraya verilebilecek.
Dönüşüm programına dahil olmak suretiyle, 1 Eylül 2015 tarihine kadar  özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunan dershanelerden; bakanlığa müracaat edenler  lehine, Hazine taşınmazları üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla, ilk yıl  için yatırım konusu taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim  değerinin binde beşi tutarındaki bedel üzerinden, pazarlık usulüne göre 25 yıla  kadar bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilebilecek. Bu tesis  edilmede, buna ilişkin düzenlemenin uygulanması konusunda bakanlık aleyhine  açılan davalardan, tüm yargılama giderleri üstlenilerek feragat edilmesi şartı  aranacak.
Ancak, daha sonra herhangi bir şekilde dava açılması halinde irtifak  hakkı tesisi işlemi iptal edilecek. Bu durumda, ilgililer tarafından herhangi bir  hak veya tazminat talebinde bulunulamayacak ve taşınmazın üzerindeki yapı ve  tesisler sağlam ve işler vaziyette Hazine'ye intikal edecek.
Birden fazla istekli olması halinde, bu bedelin dışında istekliler  arasında bir defaya mahsus alınacak katılım payı üzerinden arttırma ihalesi  yapılacak. İhale sonucunda en yüksek katılım payını teklif eden yatırımcı lehine  irtifak hakkı tesis edilebilecek.
Aynı taşınmaz için birden fazla irtifak hakkı tesis talebi olması  halinde, dönüşüm programına alınan dershanelerden gelen irtifak hakkı talepleri  öncelikle değerlendirilecek.
Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın  faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun biraraya gelerek kurdukları  şirket tüzel kişiliklerince, aynı taşınmaz için müracaat edilmesi durumunda  bunların başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecek.
Mülkiyeti Hazine'ye ait ve bakanlığa tahsisli taşınmazlar üzerindeki  okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici  parçaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, pazarlık  usulüyle, 10 yıla kadar bakanlıkça kiraya verilebilecek.
Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlarında kiralanan kantin, salon,  açık alan ve benzeri yerlere ilişkin kira sözleşmeleri, bakanlıkça belirlenen  eğitim-öğretim dönemi sonu itibarıyla, fesih tarihinden önceki dönemlere ilişkin  bedeller tahsil edilmek suretiyle ve tazminat alınmaksızın feshedilecek. Bu  durumda, okul-aile birliği ve işleticiler tarafından hak ve tazminat talebinde  bulunulamayacak.
Tasarıyla, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'ndan "dershane" tanımı  çıkarılıyor; bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla ortaöğretime veya  yükseköğretime giriş sınavlarına veya bu sınavlar kapsamındaki derslere hazırlık  niteliğinde kurs açılması da imkan dışına çıkarılıyor.
"Çeşitli kurslar" tanımı değiştirilerek, bu kursların ortaöğretime  veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla;  kişilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri,  dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek, isteklerine  göre serbest zamanlarını  değerlendirmek amacıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanıyor.
Öğrenci etüt eğitim merkezleri, 12 yaş ve altındaki öğrencilere  yönelik olarak faaliyet gösterecek şekilde yeniden düzenlenecek. "Okul" tanımına,  dönüşüm programına alınan kurumların dört yıllık geçiş sürecine mahsus olmak  üzere açık öğretim yapan liseler de eklenecek.
Bu düzenleme kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim  okulları için 1 Eylül tarihinden sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi eğitim  öğretim yılından itibaren geçerli olacak.
Her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla  yürütülen faaliyetler Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin ve denetimine tabi olacak.  Bu faaliyetleri yürütenler, özel öğretim kurumları için bu düzenlemede öngörülen  kurallara uymakla yükümlü olacak.


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.