Başkan Yazmacı, “Suriye Göçü En Fazla Türkiye’yi Etkilemiştir”

Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Şanlıurfa İl Müdürlüğü tarafından yapılan "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 11'incisi Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Başkan Yazmacı, “Suriye Göçü En Fazla Türkiye’yi Etkilemiştir”

Yaşanan Suriye göçüyle beraber yaşanan sosyal uyum problemlerinin ele alındığı "Uyum Buluşmaları-11" programında konuşan Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Asuman Yazmacı, Suriye Göçünün başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına aldığını söyledi.

Konuşmasında göç olgusuna değinen Başkan Yazmacı, “Ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan birbirine eklemlenmiş ve dünya kocaman kürede küçücük bir köy haline gelmiştir. Bu yapının içinde meydana gelen her türlü gelişme, tüm dünyayı çok yakından etkilemiş ve dünya ülkeleri kendilerinden kaynaklanmayan konulardan dahi yakından etkilenmeye başlamışlardır.

Yıllardır ve hatta neredeyse Dünyanın doğuşu ile birlikte çeşitli şekillerde ve çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan insan hareketleri de bu oluşumlardan birisini oluşmuştur. İnsanların çeşitli nedenlerle “bir yerden başka bir yere itilmeleri” neticesinde ortaya çıkan “Göç” olgusu; Dünyadaki sınırların ortadan kalkmasına paralel ortaya çıkan Küreselleşme olgusu ile Dünya Ülkeleri üzerindeki etkilerini daha kuvvetli hissettirmeye başlamıştır. Böylece, Dünya bir taraftan Yönetişim, Management, Bilgi Yönetimi, Mali Saydamlık, Hesap Verebilirlik gibi yeni yönetsel kavramlarla tanışırken, diğer yandan “GÖÇ” olgusunun ortaya çıkardığı zorluk ve uyum problemiyle karşı karşıya kalmıştır. Nitekim bu göç dalgalarından belki de en önemlisi ve Dünyaya yayılım açısından en büyüğünü oluşturan “Suriye Göçü” başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına almıştır. Yeni Dünya bu süreçte; Kadın İstihdamı, yolsuzlukların olmadığı temiz toplumlar, artan kamu –özel sektör ortak girişimleri, küresel kamusal malların yönetimi, finansal piyasalarda kırılganlıkların önlenmesi, vergilemede adalet ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının özendirilmesi başlıkları ile kalkınmalarını hızlandırmaya çalışırken, “GÖÇ” olgusunun ortaya çıkardığı toplumsal uyum sorunu ile baş başa kalmışlardır” dedi.

Türkiye’nin Suriyeli göçünden en fazla etkilenen ülke olduğunu vurgulayan Başkan Yazmacı sözlerini şöyle sürdürdü;

“2017 yılında %7.4 büyüme hızı ile büyüme performansı konusundaki kararlılığını sürdüren Ülkemiz, Suriyeli göçünden en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Bununla birlikte TÜİK Kasım 2018 VERİLERİNE GÖRE; Kadınlarda işgücüne katılma oranı bir yıl önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık bir artışla yüzde 34,1’e ulaşırken erkeklerde ise 0,3 puan artarak yüzde 72,4 olarak gerçekleşerek, 2018 Kasım’da toplamda işgücüne katılım oranı yüzde 53 oranında gerçekleşmiştir. Özellikle kadın istihdamında OECD ülkelerinin gerisinde olan Ülkemize olan bu göç; yapısal bazı sorunlarla birlikte çözülmesi gereken uyum sorununu da beraberinde getirmiştir. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)  Kasım 2018 Tarihi itibariyle işsizlik oranının %12.3 olması bu durumun açık bir göstergesi olmuştur.”

Türkiyenin ekonomik yapısında gelişmeler sağladığını aktaran Başkan Yazmacı, bununla beraber Suriyeli vatandaşların sosyal uyumuyla ilgilide önemli adımlar attığını vurguladı.

Başkan Yazmacı,” Diğer yandan, Türkiye; ekonomik yapısında ilerleme ve gelişmeleri sağlayarak, üretim artışı ve verimliliğe odaklanan bazı dönüşümsel karar ve uygulamaları gerçekleştirirken, Suriyeli vatandaşların uyumu konusunda da önemli ve gerekli adımları atmıştır. Her İl’deki Suriyeli Vatandaşların yoğunluğuna bağlı olarak organize edilen uyum programları; kamu-özel sektör ortaklıkları ve çeşitli ulusal ve uluslararası STK’lar yoluyla farklı programlarla uygulanarak; bu bu vatandaşların bir taraftan uyum süreci kolaylaştırılırken, diğer taraftan toplum ile entegrasyonu sağlanmaya çalışılmıştır.

Düzey 3 kapsamındaki İstatistiki Bölge Birimleri içerisinde 81 adet il içerisinde 76. Sırada yer alan Şanlıurfa ili’nin TRC21 olarak bulunduğu yer kalkınmada öncelikli İl’ler olarak belirginleşmiştir. Şehirleşme oranının % 55.4 ile Türkiye ortalamasının (%77.3) altında, Ortalama hane halkı büyüklüğünün % 6.2 ile (Türkiye ortalamasının üzerinde (%3.8) olduğu Şanlıurfa’da nüfusun neredeyse dörtte birinin Suriyeli Vatandaşlardan oluşması uyum sorununun önemini daha fazla arttırmıştır. Nüfus artış hızının yüksek, işgücüne katılma oranının düşük olduğu İl’de belirginleşen ekonomik sorunlara, sosyal ve kültürel sorunların eklenmesiyle ortaya çıkan tablo Göç Olgusu ile bir araya geldiğinde toplumsal uyum sorunu başta olmak üzere bazı sorunları derinleştirmekten geri kalamamıştır. Bu durum, İstihdamın yaklaşık %48’inin tarım kesiminden oluştuğu Şanlıurfa’da yapısal bazı sorunların Suriyeli Göçü ile daha fazla belirginleşmesine neden olmuş ve toplumsal uyum sorununun çözülmesi kaçınılmaz olmuştur. Nitekim, “Şanlıurfa İli Sektör Analizi Mevcut Durum Çözüm Önerileri Strateji ve Destek Eylem Planı” çalışmasına göre Şanlıurfa Ekonomisini yakın gelecekte bekleyen sorunlar konusunda firmaların görüşlerini değerlendirme konusu yapan saha sorularına göre; firmaların yaklaşık %85’i hızlı nüfus artışı ve göçün en önemli sorunlar arasında yer aldığını ifade etmiştir.

SGK verilerine göre; çalışan sayısının 1-9 arasında olan firma oranının yaklaşık % 82 olması Şanlıurfa’daki uyum sorununu özellikle istihdam açısından olumsuz düzeyde etkilemiştir. Bununla birlikte; Suriyeli vatandaşların işgücü piyasalarındaki mevcut yetersizlikleri giderme noktasında katkı yaptığını da vurgulamak gereklidir. Bazı Suriyeli derneklerin yatırımları ile ülke ekonomisine sağladıkları katkı da bir diğer eklenmesi gereken husustur. Örneğin; Suriyeli İşadamları ve Girişimciler Derneği tarafından (SİAD), Şanlıurfa’ya 10 ayrı fabrikanın kurulması sağlanarak, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde ayakkabı, plastik ambalaj, inşaat malzemeleri, triko, tekstil ve geri dönüşüm gibi farklı alanlarda üretim yapmayı amaçlayan dernek ile Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasındaki arsa tahsis protokolü bu konuda verilebilecek oldukça önemli bir örnektir. 

Ülkemizdeki ve İlimizdeki Suriyeli vatandaşların yapılan çeşitli çalışmalardan da desteklendiği üzere; dil problemi, sosyal uyum sorunu, çalışma izinlerinin olmayışı, güvenlik sorunu, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmamaları, çalışma disiplini ve maliyet sorunları Uyumun sağlanması için çözülmesi gereken ana başlıklar içerisinde yer almakta olup, bu süreç orta ve uzun vadeli bir süreç yönetimini gerektirmektedir. Bu süreçte Ticaret Odası olarak; öncelikle Suriyeli Vatandaşlara yönelik yapılacak mevcut durum analizi ile birlikte; Şanlıurfa’daki sektörlerin dağılımına uygun mesleki kursların düzenlenmesi ve akabinde kurslardan yararlandırılan Suriyelilerin istihdam sürecine dahil edilebilmeleri için gerekli girişimlerin yapılması önemli bir adım olarak belirginleşebilir. Özellikle OSB’deki işgücü ihtiyacının yerli halkla birlikte, Suriyeli vatandaşlardan da karşılanma yoluna gidilmesi ve bunun bir protokole bağlanması sonucu daha belirgin hale getirebilecektir. Böyle Suriyeli vatandaşların istihdam sürecine dahil edilmesi daha da kesinleşmiş olacaktır. Bu uygulamalar; bu vatandaşların üretim sürecine dahil olmaları bakımından da önemlidir. Ayrıca, periyodik aralıklarla saha çalışmalarının yapılarak Suriyeli Vatandaşların işgücü piyasalarına yansımalarının analiz edilmesi de uygulanacak politikaların belirlenmesi açısından önemli bir gereklilik olduğu vurgulanmalıdır” dedi.           

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER