TORBA YASADA VERGİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

7061 sayılı “bazı vergi kanunları ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun” Resmî Gazetede 05.12.2017 tarihinde yayınlandı. Söz konusu Kanun’ da vergi ile ilgili değişikliklerden bazıları aşağıda kısaca belirtilmiştir.

1-Kanunun 9. Uncu maddesi ile; 6183 sayılı Kanunun 15 inci, 55 inci, 56 ncı ve 60 ıncı maddelerinde ve 58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “7” ibareleri “15” şeklinde değiştirilmiştir. Bunlar, ödeme emrine itiraz, ihtiyati hacze itiraz, mal bildirimi ve teminatın paraya çevrileceği sürelerdir. Yürürlük tarihi 01.01.2018’dir.

2-Kanunun 10 uncu maddesi ile Cep telefonlarından alınan %25, kablo Tv’lerden alınan %15 ve internet hizmetlerinden alınan %5 özel iletişim vergileri, 01.01.2018 tarihinden itibaren %7,5 oranında alınacaktır.

3-Kanunun 13 üncü maddesi ile şans oyunlarına ilişkin 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “%10” ibaresi “%20” olarak değiştirilmiştir. Uygulama 01.01.2018 tarihinde başlayacaktır.

4-Kanunun 14 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kira gelirlerinde götürü gider oranı “%25’ini” ibaresi “%15’ini” şeklinde değiştirilmiştir. Uygulama 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olup, 2017 yılı kira gelirlerine uygulanacaktır. Yıl bittikten sonra böyle mükellef aleyhine gider oranı düşürülerek uygulanması haksızlıktır.

5-Kanunun 15 inci maddesi ile Gelir vergisi kanuna eklene geçici 87 inci maddeye göre; asgari ücretli çalışanların vergi dilimi değişikliği ile  eylül, ekim, kasım ve aralık-2017 aylarına ilişkin net ücretler asgari ücretin altına düşecek olanların, net 1.404,06’dan düşük ücret çıkan çalışanların net maaşları bu tutara AGİ’lerine ilave yapılarak tamamlanacak ve işçiler 1.404,06’dan az maaş almayacaklar. Farkı Devlet karşılayacaktır.
6-Kanunun 22,23 ve 26 ncı maddeleri ile yapılan değişikliğe göre otomobil, kaptı kaçtı, arazi taşıtı vb. motorlu taşıtların vergileri; daha önce motor gücü ve yaş durumuna göre vergilendirilirken, 2018 yılı başından itibaren trafiğe tescil edilen taşıtlar, yaş, motor gücü ve değerlerine göre vergilendirilecek. 2017 yılı sonuna kadar tescil edilmiş taşıtlar eski sisteme göre vergilendirilecektir. Ayrıca durumuna göre, taşıt vergi tutarlarına, %15 ve daha yüksek oranlarda zam yapılmıştır.
7-Kanunun  41 maddesine göre;
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen metin ile “ Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesini hüküm altına alınmıştır. Uygulama 01.01.2018 de başlayacaktır.
8-Kanunun 43 üncü maddesi ile KDV kanuna eklenen geçici 37 nci  maddesi ile teşvik belgeli yatırımlar nedeniyle inşaat işlerine ilişkin indirim konusu yapılamayan KDV’lerinin iadesi 2018 yılında da devam edecektir. Bu iadeler, 50 milyonu aşan yatırımlarda 6 ayda bir, 50 milyonun altındaki yatırımlarda izleyen yıl yapılacaktır. Yürülük 05.12.2017’dir.
9-Kanun 89 uncu maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesinde yapılan değişiklikle, Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkullerinin satışında elde edilen satış kazancının %75 lik kısmına uygulanan istisna %50’ye indirilmiştir. Uygulama 01.01.2018 tarihinden itibaren yapılacak satışlarda uygulanacaktır.
10-Kanunun 90 ıncı maddesi ile; teşvikli imalat sanayi yatırımlarında KVK’nın 32/A maddesi, ikinci fıkrası (b) bendinde uygulanan kurumlar vergisi indirimi oranı %55, %65, %90 olarak uygulanmakta iken, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla %70, %80 ve %100 olarak uygulanması kabul edilmiştir.05.12.2017 taihinde uygulama girmiştir.
11-Kanunun 91 maddesi ile 5520 sayılı kanuna eklenen Geçici-10 madde ile %20 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı, 2018, 2019 ,2020 yılları ile ilgili kazançlara uygulanmak üzere %22’ye çıkarılmıştır. 2018 yılı ve izleyen yıl kazançları için kurum geçici oranı da 3 yıl %22 uygulanacaktır. Dolaysıyla geçici vergi oranı da  2017 yılı kazançları için %20 oranı uygulanacaktır.
12-Kanun 100 üncü maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2020” olarak değiştirilmiş ve 2020 yılının sonuna kadar vadeli çek yazılmasına imkan verilmiştir. Yani çekler, ibraz edildiğinde değil, üzerindeki tarihte ödenecektir. Vadesinden önce ödenemeyecektir.
13- Kanunun
93 üncü maddesi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinin mülga yirminci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar ile ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.” Kaçak tütün ve sigara ticaretine dair önemli bir değişiklik.
7061 sayılı Torba yasada mali konular, finans ve diğer konularla ilgili daha onlarca değişiklik yapılmıştır. Vergi ile ilgili önemli gördüğümüz değişiklikler buraya alınmıştır.

YORUM EKLE