TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

Teknoloji bağımlığı nedir; Teknoloji bağımlığı küçük ve orta yaşlarda belirginin göstermektedir örnek olarak küçük yaşta aile bireylerin çocuklarına güzel şeyler öğretmek yerine, telefon, tablet TV ve Bilgisayar gibi alışkanlıkları bilmeden veya fark etmeden öğretmektedir. Bunu önlemek için aile bireyleri çok önemli adımlar atmak zorundadır. Bunu başarabilmek içinde her yaşa göre güzel bir şey yapmaktır ve teknoloji bağımlığını önlemek için bunları yapmamız gerekir.

Çocukları Sosyal medyadan uzak tutmak için: Telefon, tablet, TV ve Bilgisayar gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak lazım, Aile bireyleri ile birlikte vakit geçirmek. Vakit geçirmek için park, bahçe, kitap, okula göndermek, sohbet etmek vb. gibi şeyler yapmak zorundayız ve burada aile bireylerine çok iş düşmektedir. Küçük yaşta sosyal medya, TV, Bilgisayar, Telefon ve tablet vb. gibi şeyler küçük yaşta belirginleşir ve zor alanlarda tutması zor gelebilir ama aile bireylerin çocuklarını daha sağlıklı daha güvenli bir birey yetiştirebilmesi için bu tür kötü alışkanlıklardan uzak tutması gerekir.

“Bu araştırma, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 372 birey oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, ilişkisiz örneklem t testi, ANOVA ve LSD testleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bilgisayar oyunu bağımlılık puanlarının düşük olduğu; erkek öğrencilerin kızlara göre, evde bilgisayarı olanların olmayanlara göre, annenin eğitim düzeyi yüksek olanların düşük olanlara göre bilgisayar oyunu bağımlılık düzeyleri yüksek bulunmuştur. Sınıf ve babanın eğitim düzeyi bakımından ise bilgisayar oyun bağımlılığı açısından anlamlı farklılık bulunmamıştı.” Gibi hastalıklara neden olabilir o yüzden elinizden geldiği teknolojiden tutmaya çalışın.

Teknolojinin insanlara katkısı nedir bunlardan bir kaçı. “Herhangi bir endüstri dalıyla ilgili tasarım ve yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgiler bütünü. Teknoloji terimi Yunanca "sanat" ya da "beceri" anlamına gelen "tekhnê" ve "çalışma alanı" anlamına gelen "logia" sözcüklerinden türemiştir.

“Sözcüğün İngilizcede ilk ortaya çıkışı 17. yüzyıla rastlar. İlk başlarda yalnızca sanatın uygulanması anlamında kullanılmıştır. Ancak sonradan anlamı değişmiş ve 20. yüzyılın başlarında kimi süreç ve düşüncelerin çeşitli araçlara ve makinelere dönüşmesini kapsayacak kadar genişlemiştir. Yirminci yüzyılın ortasına gelindiğinde, teknoloji artık insanın çevresini dönüştürmek için, araştırarak yaptığı etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Ancak teknoloji tanımı sürekli olarak bilimle doğrudan ilişkilendirilmiştir. Günümüzde de yaygın olarak bilimsel bilginin yaşama geçirilme yöntemleri biçiminde kullanılmaktadır.” Günümüzde birçok şeye veya aletlerde insanların hatta birçok canlının baş yardımcısı diye biliriz ama bazı insanlar bunları güzel yerlerde kullanmak yerine kötü amaçlı şeylerde kullanmaktadır.

Ben ise buradan insanlara sesleniyorum sizden tek ricam çocuklarınızı ve çevrenizdeki insanlara bir nebzede olsa teknolojileri kötü amaçlı kullandırtmayın ve kullanmayın.

YORUM EKLE