SAT GERİ KİRALA, DÜZGÜN BİLANÇO VE EK FİNANSMAN

21/11/2012 tarih ve 6361 sayılı  “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” ile “sat ve geri kirala” sistemi benimsenmiş ve finansal kiralama (leasing) sistemi, kredi limitleri dolan ve kısa vadeli borç kıskacına giren firmalara, bir nebze nefes aldırmaktadır. Burada yasanın detayları ve teknik terimlerle ayrıntıya girmeden, işletmelere nasıl avantaj sağladığını ve bunun için ne yapmak gerektiğinden bahsedeceğiz. Bu sistemin şartlarını izah edeceğiz.
                
İşletmelerin ek finans sağladığı, sistem olarak kullandığı “sat ve geri kirala” (lease back); işletme aktifine kayıtlı amortismana tabi malların, finansal kiralama şirketine satılıp, sonra geri kiralanması olayıdır. Kira süresi bitiminde kiralanan mallar, kiracıya devredilecektir. . İşletmelere ait gayrimenkul, makine teçhizat, iş makineleri ve diğer taşınır mallar, sat geri kiralamaya konu olabilecektir. Bu işlemler sırasındaki vergisel avantajlar ise şöyledir;

1-İşletmeye gayrimenkul, makine vb. nin finansal kiralama şirketine satışı, geri kiralama işlemi ve kira bitiminde geri işletmeye devri sırasında her iki teslim de KDV’den istisnadır.

2-Kiralama nedeniyle kira ödemeleri de KDV’den istisnadır.

3-Gayrimenkullerin finansal kiralama şirketine devrinde, %4 oranı yerine sadece binde 4,55 tapu harcı dışında, geri alma sırasında da tapu harcı ödenmeyecektir.

4-Gayrimenkul ve makinelerin satışında oluşacak kârlar kurumlar vergisinden %100 olarak istisnadan faydalanmaktadır.

5-Finansal kiralama sözleşmeleri her tülü damga ve harçtan istisnadır.
 
6-Kiralamaya konu gayrimenkullerin 2 yıl aktifte kalma zorunluluğu yoktur.

7-Finansal kiralama şirketine satılan malların iktisabında yüklenilen KDV, indirim konusu yapılmış ise herhangi bir KDV ödemeyecektir. İndirim konusu yapılmayan kısmı ilave KDV olarak o dönemin KDV beyannamesinde hesaplanan KDV içinde beyan edilecektir. Ancak, bu KDV gider ya da maliyet unsuru olarak KKEG hesabına atılacaktır.

8-Malların satışında oluşacak kâr işletmeden çekilmeyecek ve pasifte bir fon hesabında 5 yıl süre ile bekletilecektir.

9-Vergisel istisnalar, KV Kanunun 5/1-e bendinde ve KDV Kanunun 17/4-y bendinde açıklanmıştır.

10-Kiralamaya konu gayrimenkul ya da makine, kira bitiminde kira bedellerini ödemiş olmak kaydıyla, kiracıya (satıp sonra kiralayan kişiye) satılması veya onun tarafından alınması gerekir. 

11-Taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşanların bu amaçla ellerinde bulundurdukları taşınmazların ve makinelerin bu hüküm kapsamında sat ve geri kirala işlemine tabi tutulması halinde de katma değer vergisi istisnası uygulanabilecektir.

Sat ve geri kirala sistemi şu avantajları sağlar;:

– Şirketin İşletme sermayesinde ek nakit finansmanı,

– İşletmenin, kısa vadeli banka borçlarının orta ve uzun vadeye yayılması,

– Şirketin kredibilitesi ile ilgili rasyoların iyileşmesi, gibi faydalar sağlar.

Bu faydalara bakıldığında, finansal borçları artmış ve mali yapısı bozulmuş, öz kaynağını yitirmiş ama aktifinde düşük değerle kayıtlı olup, yüksek güncel değerli  taşınmazı (veya sabit kıymeti) olan firmalar için, çok uygun ve tercih edilebilir bir nevi kredi sistemidir.

YORUM EKLE