08 Mart 2013 Cuma 00:00
ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ SAĞLIK  BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
banner23

151 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

151 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/27454

1-İdarenin

a) Adresi         : AKABE MAH ESKİ OTOGAR CİVARI 63100 SSK MERKEZ/ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası : 4143512562 - 4143519485

c) Elektronik Posta Adresi : sanliurfadhs7@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik

 Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

 şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Hastanemiz Eczane Birimi

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben işe başlanacaktır. Sözleşme süresi 8 ay

 olup en son 31.12.2013 tarihinde sona erecektir. Ürünler peyder pey alınacak

 olup resmi siparişe istinaden 5 gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hastanemiz Konferans Salonu

b) Tarihi ve saati : 02.04.2013 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) Sağlık Bakanlığının 2008/36 Sayılı genelgesi gereği; İhale tarihi itibarı ile istekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına Üretici ve/veya İthalatçı Firmaların ve bu Firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.

2) Sağlık Bakanlığının 2008/36 Genelgesi gereği;İhale tarihi itibarı ile istekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı ürün numarasını (Barkod Numarasını) ve markalarını tekliflerinde yazılı olarak belirteceklerdir.

3) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği,Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse,bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair isteklinin yazılı beyanı olacaktır yada İlgili firmalar varsa kapsam dışı ürünleri teklif mektuplarında belirtilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil  Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Teknik şartnamede istenen belgelerle ilgili olarak TİTUB a kayıt zorunluluğu (kapsam içinde) olan teklif kalemleri ile ilgili idari şartnamenin 7.1.1.1 ve 7.1.1.2 inci maddelerinde açıklandığı şekilde belge sunulması yeterli olup kapsam dışında teklif edilecek kalemler için ise 7.1.1.3 üncü madde istenen belgenin yanı sıra teknik şartnamede istenen belgelerin asılları, noter onaylı veya idarece onaylanmış suretleri teklif dosyasında sunulmalıdır. Bu belgelere ait amblem ve işaretlerin numune/numune orijinal ambalajı üzerinde olması halinde ise belge sunulmasına gerek kalmayacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a)İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla malzemelerin tıbbı ve teknik özelliklerinin görülebileceği birer numune, ihale esnasında işin uzmanlarına, hazırlanacak iki nüsha Numune kontrol formuyla teslim edilecektir. Her bir numune üzerinde firma adı ve ürününün sıra numarasının yer aldığı etiket olacaktır. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, İhale esnasında numune teslim etmeyen firmaların numune vermedikleri kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

b)İstekliler teknik şartnameye uygunluklarını kendi firma antetli kağıtlarına yetkili kişi tarafından imzalanarak; Teklif ettikleri ürünün marka ve modelini belirtip bire bir cevaplayacakları "Şartnameye Uygunluk Belgesini" ihale dosyasında sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. 

Resmi Kurum ve Özel Sektörde alımı gerçekleşen tıbbi sarf malzeme alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hastanemiz Satınalma Birimi

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hastanemiz Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın-Şanlıurfa: 210

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.