24 Şubat 2013 Pazar 00:00
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu KAdın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi
banner23

 

KURU GIDA ALIMI

KURU GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2013/21554

1 -İdarenin

a) Adresi                                             : BAĞLARBAŞI MAH. HASTANE CAD. NO: 6 63050

                                                                 ŞANLIURFA MERKEZ/ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası       : 4143513285-4143517274

c) Elektronik Posta Adresi                :sukdhihale@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https ://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                           : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik

                                                                 Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                                 şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                    : ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

                                                                 HASTANESİ GIDA AMBARI

c) Teslim tarihi                                  : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip işe başlanıp, sözleşme tarihi               

                                                                 itibariyle 282 gün içerisinde, hastanemiz ambar memurunun belirleyeceği tarih

                                                                 ve teslim programına göre peyderpey alım yapılıp her parti siparişinden sonra 5

                                                                 gün mesai saatleri içerisinde istenilen miktarda ürün Hastanemiz gıda ambarına

                                                                 teslimat yapılacaktır. Yüklenici teslimata gelmeden önce muayene

                                                                 komisyonundan randevu alarak randevu saatinde Hastanede bulunacaktır.

                                                                 Hastane idaresinin ve gıda ambar biriminin uygun gördüğü hallerde teslim

                                                                 edilecek miktarın az olması ya da sarfiyatın fazla olması durumlarında malın

                                                                 tamamı bir defada teslim alınabilir. Teslim programı dışında mal teslimi             

                                                                 yapılmayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              : ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

                                                                 HASTANESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                                              : 05.03.2013 - 10:00

4. İhaleye katılabilme   şartları   ve    istenilen    belgeler   ile   yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve İstenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri   belirten   son   durumu  gösterir Ticaret  Sicil   Gazetesi,   bu   bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlemen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekliler teklif edecekleri ürünleri teknik şartnamelerdeki esaslara göre numuneleri ihale günü ve ihale saatine kadar getirip, Hastanemiz gıda ambarı deposunda görevli personele tutanak ve imza karşılığında teslim edilerek, tutanağın 1 nüshasını ihale dosyasında sunulacaktır. Ürün numuneleri Hastanemiz ihale komisyonu tarafından incelenip uygunlukları sağlanacaktır. Numunesi getirilmeyen ürünler ve komisyonumuz tarafından uygun

bulunmayan ürünler değerlendirmeye alınmayarak ihale dışı bırakılacaktır.

b) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog, TEKNİK ŞARTNAMEYE cevaplan ihale dosyasında sunacaklardır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ŞANLIURFA KADIN

HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

                                                                                                              Basın-Şanlıurfa: 154

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.