NET ÜCRETLER ASGARİ ÜCRETİN ALTINA DÜŞMEYECEK

Bilindiği üzere; Gelir Vergisi Kanunun 103 üncü maddesi uyarınca, işçi ücretlerinden; yıllık

matrahı 13.000.-TL’ya ulaşana kadar %15, aşan 17.000.-TL için %20, otuz bini aşan sonraki 80.000.-

TL için %27 şeklinde gelir vergisi stopajı kesilmekteydi.

Bu uygulama gereği asgari ücret ile çalışan işçilerin, Eylül-2017 ayı içinde yıllık ücret gelir

vergisi matrahları 13.000.-TL ulaştığından, bu ayda aşan kısım için gelir vergisi fazla tevkif edilmesi

gerekmektedir. Dolaysıyla Eylül ve sonrası ayında stopaj kesintisi artacağından, ele geçen net tutar ise

asgari ücretin neti olan 1.404,06 TL’nın altında kalacaktır. Bu durum Ekim-Kasım ve Aralık-2017

aylarında da devam edecektir.

Öte yandan, asgari ücret kararnamesinde ise işçilere aylık olarak net 1.404,06 TL’nın altında

ücret ödenemeyeceği kararlaştırıldığından, 05.12.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan 7061 sayılı

torba yasanın 15 inci maddesi ile gelir vergisi kanununa eklenen geçici 87 inci maddesi hükmüne

göre; vergi diliminin aşılması nedeniyle stopaj oranı artışından dolayı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık-

2017 aylarında işçinin eline 1.404,06 TL nın altında net ücret geçeceğinden oluşacak bu farkları, AGİ

(asgari geçim indirimi) tutarı yükseltilerek Devletçe karşılanacaktır.

Konu ile ilgili 299 nolu gelir vergisi tebliği ise 06.12.2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Vergi dilimi oranı artışı sonucu işçiye; 1.404,06 TL’nın altında ücret ödeyenler, AGİ tutarı

arttırılmak suretiyle eksik ödenen tutar kadar bordroya ilave edecek ve Kasım-2017 ayına ilişkin

muhtasar beyannamede ödenecek stopajdan düşülecektir. Bu farklar aynı zamanda işçiye ödenecektir.

Söz konusu düşüklük, sadece asgari ücretle çalışan bekâr ya da çocuksuz evli çalışanlarda

çıkmaktadır. Diğerlerinin AGİ’leri veya ücretleri yüksek olduğundan, ele geçen net ücret 1.404,06 TL

aşmakta ve bunlar için bir işlem yapılmayacaktır.

Bekâr bir işçinin asgari ücretinden, Eylül ayında 29,89.-TL vergi fazla kesildiği için, işçinin

eline 1.404,06’TL dan 29,89 TL kadar eksik para geçmektedir. Bu tutar, o işçinin AGİ’si yükseltilerek

Devletçe karşılanacaktır. Ekim-Kasım ve Aralık-2017 aylarında ise işçi gelir vergisi matrahlarının

tamamı ikinci dilime (%20 lik oran) girdiği için Bekar asgari ücretlilerin gelir vergisi 302,18

olacağından %15’e göre vergi tutarı 226,63 ile arasında 302,18-226,63=83,55.- TL işçi aleyhine fark

olacaktır. Bu tutar da ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE eklenerek bekâr asgari ücretli işçiye ödenecek

tutar 1.404,06 TL tamamlanacaktır.

Evli, çocuksuz işçilerden eşi ücretli olan asgari ücretle çalışanlarda da bu vergi dilimleri

nedeniyle ele geçen net ücreti 1.401,59 TL çıkmaktadır. Bunlar için ise; 2,47 TL fark oluşmaktadır.

Belirtilen dönemlerde, tam çalışıp da 1.404,06.-TL dan az net ücret ödenen işçilere,

AGİ’leri bu farklar kadar yükseltilerek, Eylül,Ekim,Kasım-2017 dönemleri Kasım ayı muhtasar

beyannamesinde farklar AGİ tutarı olarak gösterilip Kasım-2017 dönemi beyannamesinde ödenecek

stopaj vergisinden düşülecektir. Bu farklar aynı zamanda işçilere de ödenecektir. Aralık-2017 ayında

ise 1.404,06 TL net ücrete göre bordrolarda AGİ tutarları arttırılarak hesaplanacak ve net 1.404,06

TL’dan eksik ödeme yapılmaması sağlanacaktır.

YORUM EKLE