MALİYE İZAHA DAVETE HAZIRLANIYOR

                  Maliye Bakanlığı,  25.07. 2017 tarihli Resmî Gazetede yayınlamış olduğu 482 nolu Vergi Usul Kanunu tebliğ ile vergi mevzuatımızda yeni ihdas edilen toplu   “izaha davet” sisteminin esaslarını belirledi. Buna göre Maliye;

                  1-Uygulamaya, 1 Eylül 2017 den itibaren başlayacak,
      
                  2- İzahat, Gelir İdaresi Başkanlığı (Vergi Dairesi Başkanlığı-Defterdarlık) ve Vergi denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde üçer kişilik yeteri kadar komisyon oluşturulacak. Vergi Denetim Kuruluna bağlı komisyonlar üç vergi müfettişinden oluşacak. Vergi Dairesin Başkanlığı ya da Defterdarlıklar bünyesinde ise müdürlerden oluşacaktır. Başkanları ise Uygulama Müdürleri, defterdar Yardımcılarından oluşacak. Kimlerden izahat isteneceği ve isahatların sonuçlandırılması bu  “izah tespit komisyonları” aracılığı ile yapılacak,

                  3-İzahat üzerine, mükellefler nezdinde vergi incelemesi sayılmayan incelemeler yapabilecek, 
                  4-Mükelleften yapmış olduğu ön inceleme ile ilgili izahta bulunmasını isteyecek,
                  5-İzaha gelen cevaplar, izahat komisyonu için tatmin edici olursa incelemeye sevk edilmeyecek, cevap yeterli olarak kabul edilmez ise mükellef nezdinde vergi incelemesi yapılmak üzere incelmeye sevk edilecek,

                 6-Mükellef komisyonun kendisini izaha çağırması üzerine hata ve eksiğini kabul edip, vergi incelemesine ve dava açma yoluna gitmeksizin kendisine sunulan ödemediği veya eksik ödediği vergiyi ödeyip konuyu kapatabilecek,

                  7-İzahı istenebilecek konular tebliğde 16 madde halinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir


                         a) Ba-Bs Bildirim Formlarında Yer Alan Bilgilerin Analizi Sonucunda belirlenen mükellefler,

            b) Kredi Kartı Satış Bilgileri ile Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamelerinin Karşılaştırılması Sonucunda belirlenen mükellefler,

            c) Yıllık Beyannameler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Karşılaştırılması Sonucunda belirlenen mükellefler,

            d) Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Elde Edilen Bilgiler ile Asgari Ücret Tarifelerinin Karşılaştırılması Sonucunda belirlenen mükellefler,.

            e) Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinde Yapılan İndirimleri, Kanuni Oranları Aştığı belirlenen mükellefler,

            f)  Dağıttığı Kâr Üzerinden Tevkifat Yapmadığı Tespit Edilen mükellefler,

            g) Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Yönünden belirlenen  mükllefler,

            h) İştirak Kazançlarını İlgili Hesapta Göstermediği tespit edilen mükellefler,

            ı) Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesindeki İstisna ile İlgili Olarak belirlenen mükellefler,                
                      j) Örtülü Sermaye Yönünden belirlenen mükellefler,

            k) Ortaklardan Alacaklar İçin Hesaplanması Gereken Faizler Yönünden belirlenen mükellefler,

         l) Ortaklık Hakları veya Hisselerini Elden Çıkardıkları Halde Beyanda Bulunmayan Limited Şirket Ortakları,

         m) Gayrimenkul Alım/Satım Bedelinin Eksik Beyan Edilmiş Olabileceğine Dair Haklarında Tespit Bulunanlar,
                     n)  Gayrimenkullere İlişkin Değer Artışı Kazançları Yönünden belirlenen mükellefler,

          o)  Gayrimenkul Sermaye İratlarını Beyan Etmeyen veya Eksik/Hatalı Beyan Eden Mükellefler,

          p) Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanan mükellefler,

                
              8-Komisyonların işlevi “yapacağı ön tespit sonucunda mükellefi izaha çağırıp, komisyonu ikna etmesini, ikna edemiyorsa indirimden komisyonun tespitlerinin tamamlanmasını, tamamlamıyorsa o mükellef hakkında  vergi incelemesi başlatılması” sürecini yönetmektir.

              9- İzaha davet ,15 gün süre verilerek yazılı olarak yapılır. Davet yazısında belirtilen konuları kabul edenlerin vevap tarihinden itibaren 15 gün içinde pişmanlıkla verecekleri beyanlarındaki vergi ve esas vade tarihinden itibaren aylık 1,40 aylık izah zammını beyan süresi içinde ödeyenlere sadece vergi ziyaı cezası olarak %20 ceza uygulanacaktır. Başka bir işlem yapılmayacaktır. Bu sürede izahat vermeyenler ile izahatı kabul görmeyenler ve pişmanlıkla beyanname vermeyenler inceleme ve takdire sevk edileceklerdir.

               İzaha davet sisteminin konular itibariyle yasal sınırlarının belirlenmiş olması yerinde bir uygulama olarak görünmektedir. İşi yoğun maliye teşkilatının bu uygulama ile iş yükü daha da artacağı yanında, uzun; inceleme, tarhiyat, dava, uzlaşma gibi uygulamalarla uğraşmadan kısa yoldan hızlı ve maliyetsiz bir vergi tahsilatı sağlayacaktır. Tebliğde bu amaç çok net olarak anlaşılabiliyor.
                Bu uygulama iyi niyetli mükellefe yönelik bir uygulamadır. Çünkü iyi niyetli mükellef her zaman devletle karşı karşıya gelmemek adına bu uygulamadan faydalanıp vergisini ödeyecektir. Ancak, bu durum sadece iyi niyetli mükelleflerden vergi alma sonucunu doğuracaktır. Bu konuda da dikkatli olmak gerektiğini düşünmekteyim.

                Vergi Usul Kanununun 3. Maddesinde vergilendirmede olayların gerçek mahiyeti esas olup, gerçek durumun tespiti sırasında, sırf kağıt üzerinde hata yapanlarla, gerçekte vergi kaçırmış olanların ayırt edilmesinde, izahat inceleme komisyonlarına büyük sorumluluk ve iş düşmektedir.

                 Ekonomik göstergelerin sıkıntılı göründüğü bir dönemde toplum olarak birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bir gerçek olup, bu ortam ve uygulamada vergisini ödeyemeye gayret gösteren iyi niyetli mükelleflerin korunduklarının hissettirilmesi de, idare ile mükellef ilişkilerinde güveni sağlayacaktır.

                 İzaha davet sisteminin başarısı, olayların gerçek mahiyetini ve ülke gerçeklerini dikkate alan yaklaşımla çalışılmasına ve yakalanan bu fırsatı mükellefinde iyi değerlendirmesine bağlıdır. İzahı istenen konularla ilgili mükellefin, bundan sonrası için daha düzenli olmasını da sağlayacaktır. Yürürlüğe giren iki vergi barışı, normal vergiler ve bu uygulamadan çıkabilecek vergilerin de içinde bulunduğumuz ortamda iyi niyetli mükellefe de iyi bir yük olacağı açıkça görülmektedir.

                Yüksek vergi kaçaklarının ve kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması için vergi oranlarının da gözden geçirilmesinde fayda vardır. Sadece kayıp kaçağı yakalamak yeterli değil, kayıp kaçağa yol açan nedenleri de ortadan kaldırmak gerekir. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.

YORUM EKLE