E-FATURA

E-fatura; belli ciroyu aşan sanayici, işadamı ve şirketlerin, satışları ve alışları ile ilgili kağıt fatura düzenleme yerine elektronik ortamda fatura düzenleyip alması  ve elektronik ortamda gönderilmesi ve akabinde tutulacak defterlerinde elektronik ort

E-FATURA
hüseyin bozkurt E-fatura; belli ciroyu aşan sanayici, işadamı ve şirketlerin, satışları ve alışları ile ilgili kağıt fatura düzenleme yerine elektronik ortamda fatura düzenleyip alması  ve elektronik ortamda gönderilmesi ve akabinde tutulacak defterlerinde elektronik ortamda tutulmasını sağlayan bir uygulamadır. 2013 yılından itibaren belli meslek gruplarından, yine belli ciroyu aşanlar uygulama kapsamına alınmıştı. Bu defa,  20.06.2015 Cumartesi  günü resmi gazetede yayımlanan 454 nolu VUK tebliği  uyarınca,  2014  yılı brüt satış hasılatı 10 milyona ulaşanlar ve aşanlar 1.1.2016 tarihinden itibaren e-fatura düzenleyecek ve e-defter tutacaklardır. Tebliğe göre yaptığı iş kriteri olmaksızın “2014 YILI BRÜT SATIŞ CİROSU 10 MİLYONA ULAŞANLAR” 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulamaya geçeceklerdir.  2015 yılı cirosu 10 milyona ulaşanlar ve aşanlarında 1.1.2017 den itibaren e-fatura ve e-defter kullanacakları, 2016 ve izleyen yıllarda aşanlarda izleyen 2 nci yılın başından itibaren uygulamaya geçecekledir. Ayrıca, madeni yağ lisansı sahipleri, ÖTV III sayılı listesindeki malların imalatçılarında ne zaman uygulamaya geçecekleri tebliğde detaylı açıklanmıştır. Mükellefler, sadece kendileri gibi e-fatura kapsamında olanlara e-fatura düzenleyecek ya da alacaklardır. E-fatura kapsamında olmayan kişi ve kuruluşlara eskiden olduğu gibi kağıt fatura alıp vermeye devam edeceklerdir. E-Fatura düzenlenen müşteriye ayrıca kağıt ortamında fatura düzenlenmeyecektir. Cirosu aşan mükelleflerin  yerine getirmeleri gereken işlemler sırası ile şu şekildedir; a)  www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan "e-fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır. b) Tüzel kişi mükellefler (Şirketler) için "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır. c) Gerçek kişi mükelleflerin 15.1.2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları gerekir. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler aşağıda yer alan belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazılı olarak başvuruda bulunacaktır. 1) "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" nin imzalı aslı, 2) Tüzel kişi mükellefler tarafından "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" nin imzalı aslı, 3) Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1.10.2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.) 4) Noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi. Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan başvurudan sonra yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan gerçek kişi mükelleflerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive edilecektir. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan tüzel kişi mükelleflerden Mali Mühürlerinin temini işlemlerini yerine getirenlerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kullanıcı hesabı aracılığı ile e-fatura gönderme ve/veya alma işlemleri gerçekleştirilebilecektir. E-fatura kapsamına girdiği halde buna uymayıp kağıt fatura düzenlemeye devam edenlere  Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü maddesi uyarınca, her fatura için  200 TL’den az olmamak üzere, düzenlenmediği kabul edilen fatura tutarının %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu nedenden dolayı kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 10.600 TL’yi, bir takvim yılı içinde ise 106.000 TL’yi aşamaz. Ayrıca e-fatura uygulaması kapsamında, e-fatura alması gerekirken kâğıt fatura kabul eden mükelleflerin, ilgili vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde bahse konu KDV’yi indirim konusu yapamayacakları ve kâğıt faturada yer alan tutarı gider yazamayacakları tabiidir. İsteyen mükellefler, sınırı aşmasalar bile e-faturaya geçebilirler. Kime e-fatura keseceklerini ise www.efatura.gov.tr sitesinden öğrenebilecekler. Zorunluluk kapsamına girenlerin yıl sonunu beklemeyip bir an önce başvuru yapıp bilgisayar programcıları ile birlikte gerekli uyum ve teknik çalışmayı yaptırmaları gerekir.  
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER