Mobil İnternette Yeni Dönem

Turkcell , İstanbul, Samsun, İzmir ve Şanlıurfa’da 300 Mbps’ye varan 4Ghızlarını vatandaşa test ettirdi. Genel Müdür Yardımcısı Ko­ray Öz­türk­ler “Yüksek data hızlarıyla Turkcell ve Türkiye 4G’ye hazır” dedi. Turk­cell, 4 Ekim-13 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­

Mobil İnternette Yeni Dönem
Turkcell , İstanbul, Samsun, İzmir ve Şanlıurfa’da 300 Mbps’ye varan 4Ghızlarını vatandaşa test ettirdi. Genel Müdür Yardımcısı Ko­ray Öz­türk­ler “Yüksek data hızlarıyla Turkcell ve Türkiye 4G’ye hazır” dedi.
Turk­cell, 4 Ekim-13 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da 300 Mbps’y­e va­ran 4G mo­bil in­ter­net hız­la­rını Tür­ki­ye­’de son kul­la­nı­cı­nın de­ne­yi­mi­ne açtı. On ­bin­ler­ce kişi İs­tan­bul, İz­mir, Sam­sun ve Şan­lı­ur­fa­’da LTE’yi de­ne­yim­le­di.
Ya­pı­lan test­ler­de özel­lik­le fil­mi ta­kıl­ma­dan  iz­le­ye­bil­me, in­ter­net­ten eş za­man­lı oyun oy­nar­ken ge­cik­me ya­şan­ma­ma­sı gi­bi 4G’­nin sun­du­ğu avan­taj­lar dik­ka­ti çek­ti. Turk­cell Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Öz­türk­ler, “Eli­miz­de 4G tek­no­lo­ji­si­ni ül­ke­mi­ze hiç va­kit kay­bet­me­den su­na­bi­le­cek im­kân­lar mev­cut” dedi.
LTE ADVANCED NEDİR? 
4G/LTE Ad­van­ced, ay­nı ve­ya fark­lı fre­kans bant­la­rın­da­ki ta­şı­yı­cı­la­rı bir­leş­tire­rek çok yük­sek hız­la­ra çık­ma­yı sağ­lıyor. Ta­şı­yı­cı bir­leş­tir­me ile fark­lı ve­ya ay­nı fre­kans band­la­rı kul­la­nı­la­rak  “in­dir­me­” yö­nün­de 750Mbps-3Gbps ara­lı­ğın­da teo­rik hız­la­ra çı­kı­la­bi­lir.  
4G AVANTAJLARI 
1) Yüksek data hızları ile mobil sağlık, mobil eğitim gibi uygulamalarda daha hızlı veri paylaşımı
2) Düşük gecikme zamanı ile daha da keyifli oyun deneyimi
3) Video indirme ve izleme kalitesinde artış
4) Daha yüksek kapasite ile daha kaliteli iletişim
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER