2017 YILI TEŞVİKLİ BİNA İNŞAATLARINDA KDV İADESİ

Bilindiği üzere; teşvikli yatırımlarda teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatta KDV istisnası uygulanmaktaydı. 500.000.000 TL’ nın üzerindeki stratejik yatırım projelerinde ise inşaat harcamalarının KDV’si mükellefe iadesi yapılmaktaydı. Ancak, 500.000.000.-TL altındaki yatırım projelerinde ise bina inşaat harcamaları KDV iadesinden faydalanmamaktaydı.

                          27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6770 Sayılı Kanunla teşvikli sanayi yatırımlarına ait inşaat harcamalarına ilişkin KDV’lerine, 2017 yılı ile ilgili (sınırlı) ve geçici olarak iade hakkı getirildi, Konu ile ilgili uygulama tebliği yayımlanmamıştır. Muhtemelen iade esasları ve ayrıntıları önümüzdeki günlerde bir tebliğle belirlenecektir. Değişikliğe ilişkin 6770 sayılı kanunun ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

MADDE 10- 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 37- İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur.

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


Buna göre, 2017 yılı teşvikli inşaat harcamasının KDV iadesi, aşağıdaki şekilde mümkün olacaktır.

1. Yatırım teşvik belgeli sanayi yatırımı olmalıdır. 
2. Toplam yatırım tutarı 50 milyon lirayı geçen yatırımlarda inşaat işlerine ait indirimle giderilemeyen KDV, 2017 yılı başından itibaren 6 (altı) ayda bir iade edilecektir. Yani 6 aylık dönemlerde 2 defada iade edilecek.

3. Toplam yatırım tutarı 50 milyon liradan az olan yatırımlardaki inşaat işlerine ait indirimle giderilemeyen KDV, 2018 yılında iade edilecektir. 

4. Yatırımlar teşvik belgesine uygun şartlarda ve zamanında tamamlanmadığı takdirde iade edilen bu KDV, cezası ile birlikte geri alınacaktır. 
         Bu teşvik, sanayi yatırımları dışındaki yatırımların (tarım, turizm, lojistik, hayvancılık vb. sektörlerin) faydalanmaması, 2017 yılında bitirilemeyen bina inşaat yatırımlarının KDV iadesinden faydalanmaması ve sadece 2017 yılı ile sınırlı olması bir çok yatırımcıyı olumsuz etkileyecektir.

YORUM EKLE